Kategori arşivi: s

sermaye yatırımı

(Alm. Kapitalanlage, f; Fr. investissement en capital, m; İng. capital investment ) endst. Bir işletmede hizmet veya ürünü daha çok, daha iyi kalitede yapmak için eklenen donatılar, araçlar, binalar ve benzerlerinin tümü. [1]

Bir iş girişiminde gelir beklentisi ile yatırım yapılan ve birkaç yıl içinde işletme tarafından elde edilen kazançlar yoluyla geri kazanılmış para. Genellikle, günlük işlemler (çalışan sermaye) veya diğer giderlerden ziyade sermaye harcamaları için kullanıldığı anlaşılmaktadır. [2]

Sermaye yatırımı, işletme hedeflerini ilerletmek amacıyla bir firmaya veya işletmeye yatırım edilen fonları ifade eder. Sermaye yatırımları aynı zamanda bir firmanın uzun yıllar boyunca üretken olması beklenen üretim tesisleri ve makine gibi sermaye varlıkları veya sabit varlıkların satın alınması anlamına da gelebilir. Sermaye yatırımlarının kaynakları çoktur ve öz sermaye yatırımcıları, bankalar, finansal kuruluşlar, girişim sermayesi ve melek yatırımcıları içerebilir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/capital-investment.html

[3]:http://www.investopedia.com/terms/c/capital-investment.asp

serbest dolaşımlı atölye çizelgelemesi

(Alm. offene Werkstattsteuerung; Fr. ordonnancement d’atelier ouvert, m; İng. open shop scheduling) endst. Belli bir performans ölçütünü eniyileyecek biçimde, üretim rotası kısıtlaması olmaksızın işlerin imalat atölyesinde yer alan makinelerde hangi sıra ve zamanda gerçekleneceğinin belirlenmesi, açık atölye çizelgelemesi. [1]

Teorik bilgisayar bilimi ve yöneylem araştırmasında serbest dolaşımlı atölye çizelgeleme problemi (OSSP), belirli bir dizi işin, belirli bir zaman aralığında, her birinin belirli iş istasyonlarında, her birinde isteğe bağlı bir sıraya göre işlenmesinin gerektiği bir zamanlama problemidir; ve amaç her iş istasyonunda her bir işin ne zaman işleneceğini belirlemektir. Sorun ilk kez Teofilo F. Gonzalez ve Sartaj Sahni tarafından 1976 yılında incelenmiştir.

Tanım

Daha açık bir ifadeyle, serbest dolaşımlı atölye çizelgeleme probleminin girdisi, bir dizi ‘’n’’ adet iş, bir başka ‘’m’’ adet iş istasyonu kümesi ve her işyerinin her iş istasyonunda harcaması gereken süreyi (muhtemelen sıfır) gösteren iki boyutlu bir tablodan oluşur. Her bir iş yalnızca bir seferde sadece bir iş istasyonunda işlenebilir ve her iş istasyonu aynı anda yalnızca bir işi işleyebilir. Bununla birlikte, atölye çizelgeleme probleminden farklı olarak, işleme adımlarının gerçekleşme sırası serbestçe değişebilir. Hedef, her iş istasyonunda işlenecek her iş için bir zaman atamak ve böylece aynı iş istasyonuna aynı anda iki iş atanmamakta, bir iş aynı anda farklı iş istasyonlarına atanmamakta ve her iş farklı iş istasyonlarına istenen süre boyunca atanmaktadır. Bir çözümün kalitesinin genellikle ölçütü, zamanlamanın başlangıcından (bir işin bir iş istasyonuna atanması) sonuna kadar geçen tamamlanma süresidir (son iş istasyonunda son işin bitirme zamanı). [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Open-shop_scheduling

satış kanalı

(Alm. Absatzkanal, m; Fr. circuit de ventes, m; İng. channel of sales; sales channel) endst. Ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması için kullanılan bayi, dağıtıcı gibi doğrudan ya da dolaylı dağıtım yollarından her biri. [1]

Tüketiciler tarafından satın alınabilmeleri için ürün veya hizmetleri pazara sunmanın bir yolu. Bir satış kanalı doğrudan müşterilerine satan bir işi içeriyorsa doğrudan olabilir veya ürünü perakendeci ya da satıcı gibi müşterilere satma konusunda dolaysız olarak dolaylı olabilir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/sales-channel.html

satış tahmini

 

(Alm. Absatzprognose, f; Fr. prévision des ventes, f; İng. sales forecast) endst. Geçmişte gerçekleşmiş satış miktarlarından ve/veya bazı varsayımlardan yola çıkarak, gelecekte belirli zaman aralıklarında gerçekleşmesi beklenen satış miktarı. [1]

Elde edilebilir satış gelirinin, tarihsel satış verilerine dayalı olarak projeksiyonu, pazar anketleri ve trendlerinin analizi ve satış elemanlarının tahminleri. Satış bütçesi olarak da adlandırılan bu, bir iş planının temelini oluşturur. [2]

Satış tahmini; seçilmiş bir pazarlama planı ve mevcut çevre şartları altında işletme satışlarının ümit edilen miktarıdır. [3]

Teklif edilen bir pazarlama planı veya program altında gelecekteki belirli bir dönem için tahmin olunan satışların miktar veya parasal değeridir. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/sales-forecast.html

[3]:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKXQBYg5B3jU9f5sHlWTs65GlzRVGo8hARQde1dlmY6oq

[4]:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKXQBYg5B3jU9f5sHlWTs65GlzRVGo8hARQde1dlmY6oq

satış maliyeti

(Alm. Herstellkosten der verkauften Erzeugnisse; Fr. coûts des ventes, pl; İng. sales cost) endst. Ürün veya hizmeti pazara son haliyle sunmak için yapılan giderlerin tümü. [1]

İmalat: Bir ürünün yapımında doğrudan malzeme, doğrudan emek ve fabrika masraflarının toplamı.
Perakende: Malın satın alma fiyatı. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/cost-of-sales.html

satış

(Alm. Vertrieb, m; Fr. ventes, pl; İng. sales) endst. Bir mal veya hizmetin belirli bir para veya eşdeğeri karşılığı değişimi. [1]

Satış, üretilen veya var olan ürünün ya da hizmetin bir bedel karşılığında kişilere devredilmesidir,belirli bir zaman aralığında satılan mal veya hizmetlerin miktarı ile ilgili faaliyettir. [2]

Ürün veya hizmet satışının faaliyeti veya işi. [3]

Satış en basit şekliyle “ mal ve hizmetlerin değiş tokuşu” dur. Daha geniş bir ifade ile satış; insanları etkilemek, satın almayı öğretmek, satın alması için ikna etmek, ihtiyacı en iyi karşılayan malı veya hizmeti tavsiye etmek, satış yapmak amacıyla müşteriyle karşılıklı konuşmak, onun düşüncesini öğrenmek, onu düşündürmek ve satın almak için harekete geçirmek yoluyla satışçının kendi görüşlerini anlatması ustalığı olarak tanımlanabilir. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Sales

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/sales.html

[4]:http://akhisarmyo.cbu.edu.tr/db_images/file/satis-yonetimi-1289TR.pdf

sanayileşme

(Alm. Industrialisierung, f; Fr. industrialisation, f; İng. industrialization) endst. Bir bölgede ya da ülkede sanayi etkinliklerini ön plana çıkarmak için yapılan sosyal, ekonomik ve mühendisliğe ilişkin çalışmaların tümü. [1]

Fabrika üretimine, işbölümüne, belirli coğrafi bölgelerdeki endüstrilerin ve nüfusun yoğunlaşmasına ve kentleşmeye dayanan sürekli ekonomik kalkınma. [2]

Sanayileşme, bir ekonominin imalat amacıyla geniş çapta yeniden organizasyonunu içeren,belirli bir insan topluluğunu var olan tarım toplumundan endüstriyel bir topluluk haline getiren sosyal ve ekonomik değişim dönemidir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/industrialization.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Industrialisation