Kategori arşivi: o

öngörü hatası

(Alm. Prognosefehler, m; Fr. erreur de prévision, f; İng. forecast error) endst. İstatistikte, bir zaman serisinin geçmiş gözlemlere dayanarak yapılan tahmini ile gerçekleşen değeri arasındaki fark, tahmin hatası.

ölüm oranı

(Alm. Sterberate, f; Fr. taux de mortalité, m; İng. death rate; mortality rate) 1. çevr. Herhangi bir toplum ya da toplumsal küme nüfusunda, belli bir yıl içinde gerçekleşen ölüm sayısının bir yıllık dönem başlangıcındaki toplam nüfusa oranı. 2. endst. Doğum ölüm süreçlerine ait Markov zincirlerinin sürekli durumları için özel olan, olayın bir sonraki sürece geçiş oranı olan doğum oranına karşılık, durumun bir önceki sürece geçiş oranını gösteren oran. 3. orm. Bir popülasyonda birim zaman içinde (genellikle 1 yıl) ölen hayvan sayısının birim zaman başlangıcında yaşayan hayvan sayısına oranı.

öncelik kuralları

(Alm. Prioritätsregeln, pl; Fr. règles de priorité, pl; İng. priority rules) endst. Üretim veya hizmet amacıyla kullanılan makine, çalışma merkezi, araç gereç, vb. özkaynaklara işlem görmek üzere atanmış işlerin öncelik ölçütünün aldığı değerlere göre

ödünleşim

(Alm. Kompromiss, m; Fr. compromission, f; compromis, m; İng. compromise; tradeoff) 1. blşm. Aynı zamanda sağlanması mümkün olmayan etkenlerin dengelenmesi. 2. endst. Tarafların ortak veya uyumlu bir anlayışa ulaşabilmek için karşılıklı olarak görüşlerinden mümkün olan en az seviyede ödün vererek anlaşma süreci ve bunun sonucunda ortaya çıkan çözüm.

ömür çevrim maliyeti

(Alm. Lebenszykluskosten; Fr. coût global; coût du cycle de vie, m; coût global de possession, m; coût total de possession, m; İng. life cycle cost; total cost of ownership; whole life cost) endst. Bir sistemin ya da ürünün ömrü boyunca neden olacağı maliyetler toplamı.

öncelikli kuyruk

(Alm. Prioritätsschlange, f; Vorrangwarteschlange, f; Fr. file de priorité, f; İng. priority queue) endst. Bir kuyruk sisteminde bulunan nesnelerin öncelik ölçütünün aldığı değerlere göre

ortanca

(endst. medyan) (Alm. Medianwert, m; Fr. médian, m; İng. median) endst. 1. Bir veri kümesi büyüklük sırasına göre dizildiğinde, verilerin yarısının altında, diğer yarısının üstünde kaldığı değer. 2. Olasılık dağılımını yüzde ellilik iki eşit parçaya bölen değer.

öncelikli hedef programlama

(Alm. lexicographische Zielprogrammierung; İng. lexicographic goal programming; preemptive goal programming) endst. Karar vericinin hedeflere ilişkin tercih yapısını dikkate alan bir çözümün belirlenmesinin amaçlandığı, hedeflere ilişkin hiyerarşik bir yapının karar verici tarafından ortaya konmasının ve bu hedeflerin en önemliden daha az önemliye doğru sıralamasının söz konusu olduğu hedef programlama türü.

ölçek ekonomisi

(Alm. Degressionseffekt, m; Skaleneffekt, m; Fr. économie d’échelle, f; İng. economies of scale) endst. Üretim miktarındaki artışın uzun dönemde birim maliyetlerde azalmaya neden olması durumu.