Kategori arşivi: o

örneklem oranı

(Alm. Stichprobe-Mengen Verhältnis, n; StichprobeMengenverhältnis, n; Stichprobeverhältnis, n; Fr. proportion des échantilloms, f; İng. sample proportion) endst. Bir yığından alınan örneklem sayısının, yığın büyüklüğüne oranı.

örneklem

(kim. numune) (Alm. Probe, f; Stichprobe, f; Fr. échantillon, m; İng. sample) endst. İstatistiksel bir popülasyonun belli bir özelliğini incelemek için o popülasyondan seçilen birimler topluluğu ya da çözümlemede kullanılmak üzere bir malzemenin, ürünün veya hizmetin belirli özellikleri hakkında bilgi verebilecek

öndelik matrisi

(Alm. Präzedenzsmatrix, f; Fr. matrice d’antécédence, f; İng. precedence matrix) endst. Aralarında doğrudan ya da dolaylı öndelik ilişkisi bulunan iş öğeleri için, matriste önde gelen iş öğesi numaralı satırla; izleyen iş öğesi numaralı sütunun kesiştiği elemanın “1”, diğer elemanların ise “0” değerini aldığı matris, öncelik matrisi.

örgütsel çeviklik

(Alm. Organisationsagilität, f; Fr. agilité d’un organisation, f; İng. organisational agility) endst. Bir örgütün, yaklaşmakta olan bir tehdit veya fırsata zamanında yanıt verebilme veya uyum sağlayabilme yeteneği.

örgütsel ergonomi

(Alm. Organisationsarbeitswissenschaft, f; Fr. ergonomie organisationnelle; İng. macroergonomics; organizational ergonomics) endst. İletişim, takım özkaynak yönetimi, çalışma süreleri tasarımı, takım çalışması, katılımcı tasarım, toplum ergonomisi, yeni iş paradigmaları, örgüt kültürü, sanal örgütler, tele-çalışma ve kalite yönetimi vb. konuları ele alan organizasyon yapıları, politikaları ve süreçleri ve

öncü kullanıcı

(Alm. Lead-User; Fr. utilisateur à l’avant-garde, m; İng. lead user) endst. Yeni bir ürün ihtiyacını ilk olarak fark eden ve ürün pazara sunulmadan önce bu ürünü öncelikle kendi kullanımları için geliştiren veya ürünün geliştirilme sürecinde yer alan kullanıcı kesimi.

önleyici eylem

(Alm. Vorbeugungsmaßnahme, f; Fr. action préventive; mesure préventive; İng. preventive action; preventive measure) endst. Uygun olmayan hizmet ve ürünlerle ya da hastalık ve kazalarla sonuçlanabilecek durumları önlemek amacıyla yönetim ya da ilgili kişiler tarafından alınan önlemler veya yapılan değişiklikler.

otomatik montaj

(Alm. automatische Bestückung; Fr. montage automatique, m; İng. automatic assembly) endst. İş parçalarının montaj için özel olarak tasarlanmış mekanizmalar ile taşındığı ve otomatik makina veya robot ile gerçekleştirildiği montaj.

öncül

(biyom. prekürsör) (Alm. Vorgänger, m; Fr. prédécesseur, m; İng. predecessor) 1. blşm. 1. Bir sıralamada, herhangi bir ögeden bir önce gelen öge. 2. (Alm. Prämisse, f; Voraussetzung, f; Fr. prémisse, f; İng. premise; premiss) Mantıkta, bir çıkarsamanın varsayımlar kümesini oluşturan önermelerden her biri. 3. (Alm. Präambel, f; Fr. préambule, m; İng. preamble) Yazılımda bir bileşenin, birimin, yazılım parçasının ya da iletişimde kullanılan bir bilgi paketinin önünde yer alan, ve izleyen bölümün içeriği ya da biçimiyle ilgili olarak okuyucuya ya da işleyiciye hazırlık bilgisi veren ön bölüm.(Alm. Vorgänger, m; Fr. prédécesseur, m; İng. predecessor) 2. endst. Bir iş ögesinin yapılmaya başlanabilmesi için kesinlikle bitirilmiş olması gereken iş ögesi/ögeleri. 3. (Alm. Präkursor, m; Fr. précurseur, m; İng. precursor) kim. Katalitik bir tepkimede etkin katalizörü oluşturmak üzere ortama eklenen kimyasal bileşik.