Kategori arşivi: n

net gereksinim

(Alm. Nettobedarf, m; Fr. besoins nets, pl; İng. net requirements) endst. Malzeme gereksinim planlaması sürecinde, bir döneme ait bir önceki dönem sonunda elde olması hedeflenmiş stok miktarı ile beklenen teslimat miktarının çıkarılması sonucunda kalan miktar, net ister.

negatif alan kısıtı

(Alm. negative Bedingung der Zonenbildung; Fr. restriction d’espace négative, f; İng. negative zoning constraint) endst. Montaj hatlarında yerleşim, iş güvenliği ve verimlilik açısından, aynı iş istasyonunda beraber olmaları istenmeyen iş öğelerini tanımlayan kısıt.

net gelir

(Alm. Nettogewinn, m; Fr. revenue net, f; bénéfice net, m; İng. net income) endst. Vergi ve diğer harcamalar da dikkate alındığında tüm giderlerin toplam gelirden çıkartılması sonucu ortaya çıkan parasal değer. [1]

Bir hesap dönemindeki toplam gelir, aynı dönemde yapılan tüm masrafları ekarte eder. Gelir vergileri ve faiz düşülmezse, işletme kârı (ya da duruma göre “kayıp”) denir. Ayrıca kazanç, net kazanç veya net kâr da denilir. [2]

İşletmedeki net gelir (toplam kapsamlı gelir, net kazanç, net kâr, gayrı resmi olarak (bilançoda) nihai kar-zarar hanesi ) bir işletmenin gelirinden bir hesap dönemi için satılan malların maliyeti, giderleri ve vergilerinin çıkartılmış halidir. Dönemdeki tüm gider ve zararlar üzerindeki tüm gelir ve kazançların kalıntıları olarak hesaplanır ve aynı zamanda şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan özkaynaklardaki net artış olarak tanımlanır. Finansal tabloların sunumu bağlamında, IFRS Vakfı net geliri kâr ve zarar ile eşanlamlı olarak tanımlar.

Net gelir; kârdan farklı bir muhasebe kavramıdır, ancak net kâr ile aynıdır. Net gelir, bir şirketin faaliyet gelirini işletme dışı gelirlere ekleyerek ve daha sonra vergileri düşürerek de hesaplanabilir. [3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/net-income.html

[3]: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Net_income

 

neden-sonuç diyagramı

(endst. balık kılçığı diyagramı) (Alm. Ishikawa-Diagramm, n; Ursache-Wirkungs-Diagramm, n; Fr. diagramme d’Ishikawa; diagramme arêtes de poisson, m; diagramme de causes et effets, m; İng. cause-effect diagram; fishbone diagram; herringbone diagram; Ishikawa diagram) endst. Ürün tasarımında ve kalite garantisinde kusurların oluşmaması için olası faktörleri bir balık iskeletini andıran diyagram şeklinde gösteren, insanlar, yöntemler, çevre koşulları, makinalar ve donatım, malzemeler ve ölçümler türü faktörler arasındaki neden-sonuç etkilerini modelleyen bir kalite kontrol yaklaşımı, İshikawa diyagramı.

negatif özilinti

(Alm. negative Autokorrelation; Fr. auto-correlation négative; İng. negative autocorrelation) endst. Bir veri dizisine ilişkin peş peşe ölçümlerdeki ortalamadan sapmaların sırasıyla ters yönde olma olasılığı, bir sapma artı yönde ise bir sonraki sapmanın eksi yönde olma olasılığı, sapma eksi yönde ise bir sonraki sapmanın pozitif olma olasılığının arttığı durumlardaki otokorelasyon, negatif otokorelasyon.

n kişili oyun

(Alm. n-Personen Spiel, n; Fr. jeu à n-personnes, m; İng. n-person game) endst. Matematiksel oyun kuramında, rekabetin ikiden fazla kişi arasında gerçekleştiği durumların benzetiminin yapılmasında, n tane oyuncudan oluşan oyun.

nakit akışı

1. (Alm. Geldfluss, m; Fr. flux de trésorerie, m; flux d’encaissement, m; İng. cash flow) endst. Verilen bir zaman diliminde ticari bir faaliyete, üretime ya da projeye ilişkin nakit giriş ve çıkışları. 2. (Alm. Cashflow, m; Fr. liquidité, f; flux de trésorerie, m; İng. cashflow) tar. Bir işletmenin gelir ve giderleri için kasasında nakit olarak yer alan ve sürekli değişen para miktarı.