Kategori arşivi: n

normal iş süresi

(Alm. normale Arbeitszeit, f; Fr. temps de travail normal, m; İng. normal work time) endst. Kişisel ihtiyaç, yorgunluk ve diğer gecikmeler için gerekli ek süreleri hesaba katmadan, tanımlanmış ve standartlaştırılmış çalışma yöntemine sahip bir işi normal tempoda çalışan kalifiye bir işgörenin yapması için gerekli çalışma süresi.

nominal değer

(Alm. Nennwert, m; Fr. valeur nominale, f; İng. nominal value) endst. 1. Bir bileşen, aygıt ya da teçhizatla ilgili bir fiziksel büyüklüğün, olağan çalışma koşulları için belirlenmiş değeri, anma değeri. 2. Nakit akış diyagramında giriş ve çıkışın gerçekleştiği anda nakitin değeri.

nokta kestirimi

(Alm. Punktschätzung, f; Fr. estimation ponctuelle; İng. point estimate) endst. İstatistikte, verilerden hareketle bilinmeyen bir parametrenin, parametrenin bulunabileceği değer aralığı verilmeden, en iyi olduğu varsayılan tek bir değerinin kestirimi.

nakit kaynakları

(Alm. Geldmittelquelle, f; Fr. source d’encaisse, f; İng. cash sources) endst. Alacakların tahsil edilmesi, mal satışı karşılığı para alınması, kira ve patent gelirleri gibi eldeki nakit miktarını arttıran tüm ticari hareketler.

nitel değişken

(Alm. qualitative Variable; Fr. variable qualitative, f; İng. qualitative variable) endst. Aldığı değerler, sayısal olarak ölçülemeyen, ancak ad ya da sıra ölçeğinde ölçülebilen değişken, kategori değişkeni.

nakit akış diyagramı

(Alm. Geldflussdiagramm, n; Fr. tableau de flux de liquidités, m; İng. cash flow diagram; cash flow table) endst. Bir yatırımın belirlenmiş zaman periyotları için ömrü boyunca yol açacağı nakit giriş ve çıkışlarının gösterildiği diyagram, nakit akış tablosu. [1]

Nakit akışı diyagramı, belirli bir proje boyunca gerçekleşecek olan nakit işlemlerini temsil etmek için muhasebeciler ve mühendisler tarafından kullanılan bir araçtır. İşlemler, projeden kaynaklanan başlangıç yatırımlarını, bakım maliyetlerini, öngörülen kazançları veya tasarrufları ve ayrıca projenin sonunda ekipmanın kurtarma ve satış fiyatını içerebilir.

Nakit akış diyagramları, tahvil, ipotek ve diğer borç türleri için ödeme planlarını göstermek için de kullanılabilir. Para dökümünün nerede yapıldığını veya kaybolduğunu görmek için çoğunlukla mola kuponu ve bilanço ile birlikte kullanılır. Ayrıca farklı şeylerin sonuçlarını izlemek için kullanılır. Örneğin değişkenleri değiştirirken gelecekte kâr sağlamada başarılı olup olmadıklarını göreceksiniz. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Cash-flow_diagram

nihai ürün stoku

(Alm. (fertige Erzeugnisse Inventar, n; Fr. stock des produits finis, m; İng. finished goods inventory; finished products inventory) endst. Bir imalat sürecinin en son aşamasından geçerek nihai ürün veya yedek parça niteliği kazanmış ürün stokları; eşanlam: bitmiş ürün stoku. [1]

Üretilen ürün miktarının müşteri tarafından satın alınabilmesi için stokta yansıması. Gelir tablosunda, nihai ürün stoku şirket için bir varlık olarak kabul edilir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/finished-goods-inventory.html