Kategori arşivi: n

normal iş süresi

(Alm. normale Arbeitszeit, f; Fr. temps de travail normal, m; İng. normal work time) endst. Kişisel ihtiyaç, yorgunluk ve diğer gecikmeler için gerekli ek süreleri hesaba katmadan, tanımlanmış ve standartlaştırılmış çalışma yöntemine sahip bir işi normal tempoda çalışan kalifiye bir işgörenin yapması için gerekli çalışma süresi.

nominal değer

(Alm. Nennwert, m; Fr. valeur nominale, f; İng. nominal value) endst. 1. Bir bileşen, aygıt ya da teçhizatla ilgili bir fiziksel büyüklüğün, olağan çalışma koşulları için belirlenmiş değeri, anma değeri. 2. Nakit akış diyagramında giriş ve çıkışın gerçekleştiği anda nakitin değeri.

nokta kestirimi

(Alm. Punktschätzung, f; Fr. estimation ponctuelle; İng. point estimate) endst. İstatistikte, verilerden hareketle bilinmeyen bir parametrenin, parametrenin bulunabileceği değer aralığı verilmeden, en iyi olduğu varsayılan tek bir değerinin kestirimi.

nitel değişken

(Alm. qualitative Variable; Fr. variable qualitative, f; İng. qualitative variable) endst. Aldığı değerler, sayısal olarak ölçülemeyen, ancak ad ya da sıra ölçeğinde ölçülebilen değişken, kategori değişkeni.

nakit kaynakları

(Alm. Geldmittelquelle, f; Fr. source d’encaisse, f; İng. cash sources) endst. Alacakların tahsil edilmesi, mal satışı karşılığı para alınması, kira ve patent gelirleri gibi eldeki nakit miktarını arttıran tüm ticari hareketler.

nakit akış diyagramı

(Alm. Geldflussdiagramm, n; Fr. tableau de flux de liquidités, m; İng. cash flow diagram; cash flow table) endst. Bir yatırımın belirlenmiş zaman periyotları için ömrü boyunca yol açacağı nakit giriş ve çıkışlarının gösterildiği diyagram, nakit akış tablosu.

nihai ürün stoku

(Alm. (fertige Erzeugnisse Inventar, n; Fr. stock des produits finis, m; İng. finished goods inventory; finished products inventory) endst. Bir imalat sürecinin en son aşamasından geçerek nihai ürün veya yedek parça niteliği kazanmış ürün stokları; eşanlam: bitmiş ürün stoku.