Kategori arşivi: m

Monte Carlo benzetimi

(endst. Monte Carlo yöntemi) (Alm. Monte-Carlo-Simulation, f; Fr. simulation de Monte Carlo, f; İng. Monte Carlo simulation) endst. Karmaşık fiziksel veya matematiksel bir sistemin anlaşılabilmesi, olası tüm davranış ve çıktılarının gözlemlenebilmesi için bir matematiksel modelinin çok sayıda rasgele örneklemle,

montaj sistemi

(Alm. Montagesystem, n; Fr. système d’assemblage, m; İng. assembly system) endst. Montaj makina sistemlerinin, temel konstrüksiyon birimlerinin, bağlayıcı, besleyici, bilgi ve işgücü sistemlerinin birleşmesiyle oluşan yapı.

montaj otomasyonu

(Alm. Montageautomation, f; Fr. automatisation d’assemblage, f; İng. assembly automation) endst. Bir montaj sisteminin özel aparat, makina ve taşıma sistemleri yardımı ile işgücüne çok az veya hiç ihtiyaç duyulmayacak şekle getirilmesi. [1]

Montaj otomasyonu için kritik nokta mikro ürün üretimidir. [2]

Çoğu otomatik montaj sistemi, fazla miktarlarda üretilen belirli bir ürün üzerinde sabit bir montaj basamağı dizisi gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Montaj otomasyonu;

  • yüksek ürün talebi
  • istikrarlı ürün tasarımı
  • otomatik montaj için tasarlanmış ürünler
  • sınırlı sayıda bileşenden oluşan montaj için uygundur. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://www.researchgate.net/profile/Mauro_Onori/publication/233583518_Barata_J_Outlook_report_on_the_future_of_European_assembly_automation_Assembly_Automation_301_7-31/links/00b495293b1bc0cd54000000/Barata-J-Outlook-report-on-the-future-of-European-assembly-automation-Assembly-Automation-301-7-31.pdf

[3]:http://homes.ieu.edu.tr/aornek/ISE324-Ch17.pdf

mevsimsellik

(Alm. Saisonalität, f; Fr. saisonnalité; İng. seasonality) endst. Zaman serisi verilerinin bazı özelliklerinde periyotlar halinde görülen ve ölçümleri gün, hafta, ay vb. mertebelerinde yapılan değişiklikler.

montaj için tasarım

(Alm. Design zur Verbesserung der Montage, n; Fr. conception en vue du montage, f; İng. design for assembly) endst. Montaj işlemlerini kolaylaştırıp, montaj süresini kısaltan ve montaj sırasında yapılan hataları en aza indirmeyi amaçlayan ürün tasarımı.

model tanımlaması

(Alm. Modellspezifierung, f; Fr. spécification d’un modèle, f; İng. model specification) endst. Bir problemin çözümünün temelini oluşturacak yapı ve parametrelerin belirtimi. [1]

Regresyon analizinde, spesifikasyon, bir regresyon modelinin geliştirilmesi işlemidir. Bu süreç, model için uygun bir işlevsel form seçimi ve hangi değişkenleri içereceğini seçmekten oluşur. Örneğin biri, kişisel gelir , eğitim açısından insan sermayesi  ve iş üzerinde tecrübe  olmak üzere   fonksiyonel ilişkisini şu şekilde belirtebilir;

Burada  bağımsız ve aynı şekilde dağıtılması gereken açıklanamayan hata terimidir. Eğer regresyon modelinin varsayımları doğru ise, parametrelerin en az kareler tahminleri  ve β etkin ve yansız olacaktır. Dolayısıyla, tanımlama teşhisi, genellikle artıkların birinci ilâ dördüncü momentini test etmeyi içerir. [2]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Specification_(regression)