Kategori arşivi: i

ihale

(Alm. Angebotsausschreibung, f; Angebot, n; Fr. offre, f; soumission, f; İng. bid; tender) 1. endst. Bir işi ya da bir malı fiyat eksiltme ya da artırma yoluyla birçok istekli arasından en uygun koşullarla kabul edene verme. 2. inş. Bir inşaat projesinin yapımına talip olan, çalışma akışı, süresi ve fiyat şartlarını yazılı olarak belirten yükleniciler arasında uygun olanının seçilmesi işlemi. [1]

1. Ödeme veya borç ödeme araçları görevi gören yazı veya simge(madeni para veya banknot gibi). [2]

2. Koşulsuz para (bir borcu karşılamak için) veya performans (bir zorunluluğu karşılamak için) teklifi. Bir ihale, ihale tarafının, ödemenin yapılmaması veya ifa edilmemesi nedeniyle cezalandırılmasını önleyebilir ve herhangi bir sebep olmaksızın, taraf olduğu kişi tarafından reddedilemez. [2]

3. İhale taleplerine yanıt olarak sunulan ve potansiyel bir sözleşme ile ilgili şartlar ve gereksinimlerle ilgili ayrıntılı bilgi içeren mühürlü teklif veya teklif belgesi. [2]

İhale, bir projeye teklif vermek veya devralma teklifi gibi resmi bir teklifi kabul etmektir. İhale genellikle, hükümetler ve finansal kurumların belirli bir bitiş gününe kadar tamamlanması gereken büyük projeler için teklife davet ettiği süreci belirtir. Bu terim aynı zamanda hissedarların, devralma teklifine cevap olarak hisse senetlerini veya menkul kıymetlerini sunma sürecini de ifade eder. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/tender.html

[3]: http://www.investopedia.com/terms/t/tender.asp

ideal çalışma koşulları

(Alm. optimale Arbeitbedingungen, pl; Fr. Fr. conditions optimales de travail, pl; İng. ideal working conditions; optimum working conditions) endst. Ergonomide, bir sistemde insan özelliklerine, kapasitesine ve gereksinimlerine fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak en iyi uyan koşullar, optimal çalışma koşulları. [1]

[1]: http://tuba.gov.tr/

iç verim oranı

(Alm. interner Zinsfluss; Fr. taux de rendement interne, m; İng. internal rate of return) endst. Yatırımın nakit akışlarının bugünkü veya gelecekteki değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranı; eşanlam: iç kârlılık oranı.

içe patlama

(Alm. Implosion, f; Fr. implosion, f; İng. implosion) 1. endst. Ürün ağaçları dikkate alındığında bir parçanın hangi ara üründe ya da ürünlerde bulunduğunu öğrenme süreci, parçadan ürüne geçiş. 2. kim. Bir cismin her yönden sıkıştırılarak çökertilmesi.

iç nokta yöntemi

(Alm. Innere-Punkte-Verfahren, n; Fr. méthode de points intérieures, f; İng. barrier method; interior point method) endst. Doğrusal ya da doğrusal olmayan dışbükey eniyileme problemlerinde, dışbükey kümeye karşılık gelen bir sed fonksiyonu yardımıyla olurlu bölgenin her zaman iç kısmında kalarak çözümü arama yöntemi; eşanlam: sed yöntemi.[1]

İç nokta yöntemleri: (bariyer yöntemleri olarak da adlandırılır) doğrusal ve doğrusal olmayan dışbükey optimizasyon problemlerini çözen belli bir algoritma sınıfıdır. [2]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Interior_point_method

iç müşteri

(Alm. innerlicher Kunde; Fr. client interne, m; İng. internal customer) endst. Kuruluş içindeki bir sürecin çıktılarını girdi olarak kullanan ve aynı kuruluşta yer alan kişi, üretim birimi ya da üretim bölümü. [1]

Bir organizasyonun başka yerlerinde üretilen mal veya hizmeti, kendi işinin girdileri olarak alan çalışan. [2]

En üst düzeydeki yönetim kurulu başkanından en alt düzeydeki işe yeni başlayan bir işçiye kadar bütün çalışanlar eğer birbirleriyle ilgili iş ve görevleri yapıyorlarsa bunlar iç müşteri tanımlamasının içine girerler. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/internal-customer.html

[3]: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Keh6sQzap4ZTp8dqWPlH1IiFrD-uJ3ndgWpjjKeSIqpMmbGt5ex0BQw7haGkZlxM

ısmarlama ve stok maliyetleri dengelemesi

(Alm. Stückperiodenausgleich, m; Fr. lotissement de pièces par période, m; lotissement à couverture glissante, m; İng. part period balancing) endst. Bir üretim ve/veya tedarik sisteminde, sipariş verme ve stok bulundurma maliyetleri arasındaki farkın en az olduğu döneme kadar olan gereksinimlerin toplamı kadar miktarda sipariş veren parti büyüklüğü belirleme yöntemi.

ısı stresi

(Alm. Wärmebeanspruchung, f; Fr. Fr. stress thermique, m; İng. heat stress) endst. Sıcak ortamlarda çalışma sonucu kalp ritmi, vücut ısısı ve terlemeyle birlikte yorulma hissinde artışa, performansın düşmesine, ve aşırı durumlarda bitkinliğe veya ölüme dahi neden olabilen fizyolojik yük, ısıl stres.