Kategori arşivi: i

insan-makina sistemi

(Alm. Mensch-Maschine-System, n; Fr. système homme-machine, m; système personne-machine, m; İng. human-machine system; man-machine system) endst. Bir üretim faaliyetine ya da hizmetin gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir veya birden fazla insanla bir makina veya makina grubunun işlevlerinin birleştirildiği sistem.

insan özkaynakları

(Alm. Personalwesen, n; Arbeitskräftereserven, pl; Fr. ressources humaines, pl; İng. human resources) endst. Bir ekonomik faaliyet amacıyla bir arada bulunan ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve becerilere sahip olması istenen insan topluluğu.

insan kaynakları planlaması

(endst. insan özkaynakları planlaması) (Alm. Personalplanung, f; Fr. planification des effectifs, f; planification des ressources humaines, f; İng. human resources planning) endst. İşletmedeki mevcut işgücü envanterini dikkate alarak, işletmenin tüm birimleri için gelecekte nitelik ve nicelik olarak gerekli işgören ihtiyacının ve bu ihtiyacın ne zaman, nereden ve nasıl karşılanacağının önceden belirlenmesi, insan özkaynakları planlaması.

indirim

(Alm. Preisabschlag, m; Fr. démarquage, m; rabais, m; İng. discount; markdown; price cut; price markdown) endst. Bir mala olan talebi artırmak veya aynı düzeyde tutabilmek için malın fiyatının geçici veya kalıcı olarak düşürülmesi.

indirilmiş nakit akışı

(Alm. abgezinster Geldfluss; Fr. valeur actualisée des flux de trésorerie, f; İng. discounted cash flow) endst. Paranın zaman değerini kullanarak bir yatırımın değerlendirilmesinde kullanılan ve gelecekteki nakit akışının geçerli faiz

insan kaynakları yönetimi

(endst. insan özkaynakları yönetimi) (Alm. Personalwirtschaft, f; Personalwesen, n; Fr. gestion du capital humain, f; İng. human resources management) endst. İşletme içinde, iş analizlerinin ve görev tanımlarının yapılması, insan kaynaklarının planlanması, insan kaynağının seçilmesi, eğitim ve kariyer geliştirme çalışmaları, performans değerlendirmeleri, iş değerlemesi ve ücretlendirme, özlük işleri, endüstriyel ilişkiler, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi işlevleri kapsayan, insanı merkez alan yönetim yaklaşımı, insan özkaynakları yönetimi.