Kategori arşivi: h

hücresel imalat

(Alm. zellulare Produktion; Fr. fabrication cellulaire, f; İng. cellular manufacturing) endst. Makina ya da süreçlerin düşük parti büyüklükleriyle ve etkin bir akış sağlamak üzere ürün ailelerine göre biraraya getirildiği, en az malzeme taşıma, bekleme ya da gecikmenin amaçlandığı bir imalat sistemi.

hücre

(Alm. Zelle, f; Fr. cellule, f; İng. cell) 1. biyom. Canlı organizmaların temel yapısal ve işlevsel birimi, göze. 2. blşm. 1. Bilgisayarda adreslenebilir olup bir temel işlem ya da veri birimini saklayabilen bellek saklama birimi.2. Bir grafik tablodaki kutu.3. Gezgin iletişim sistemlerinde iletişimin belli bir baz istasyonu üzerinden sağlandığı bölge. 3. elk. 1. Hücresel radyo sistemlerinde bir istasyonun aydınlattığı bölge.2. Işıma enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ya da elektrik akımını ışıma yeğinliğine göre değiştiren birim. 4. endst. Belli bir ürün grubu ya da hizmeti yerine getirmek üzere bir araya gelmiş birbirlerini tamamlayacak şekilde birbirlerinden farklı süreçlere sahip sistem bütünü. 5. kim. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü ve bir elektrolite batırılmış elektrotlardan oluşan tepkime kabı. 6. meteo. Belli bir bölgede güçlü yukarı yönlü hava akışı içeren, bulut şeklinde organize olmuş boran birimi, göze.

hurda değer

(Alm. Schrottwert, m; Fr. valeur de rebut, f; valeur résiduelle, f; İng. residual value; salvage value) endst. 1. Bir ürünün yararlı ömrü sonundaki beklenen değeri. 2. Satılamayıp elde kalmış perakende ürünlerin pazar değeri.

hizmet süreçlerinin modellenmesi

(Alm. Modellierung des Bedienprozesses, f; Fr. modélisation des processus de service, f; İng. modeling service processes) endst. Bir hizmet sistemine verilen girdiden çıktı oluşturma sürecinde sistemin durumunun betimlenebilmesi için süreç davranışlarının çeşitli araçlarla çözümlenmesi.

hissedar

1. (Alm. Interessenvertreter, m; Fr. actionnaire, m; İng. shareholder) endst. 1. Bir ortaklık ya da mal üzerinde payı olan kimse veya kuruluş. 2. Bir şirkette bir veya daha fazla hisseye sahip olan kişi veya kuruluş. 2. (Alm. Aktionär, m; Gesellschafter, m; Teilhaber, m; Fr. actionnaire; associé, f; İng. shareholder; stockholder) tar. Bir anonim ortaklığın hisse senedini elinde bulunduran, aksiyoner.