Kategori arşivi: g

gelir vergisi

(Alm. Einkommenssteuer, f; Fr. impôt sur le revenu, m; İng. income tax) 1. endst. Gerçek kişiler tarafından elde ettikleri net gelirin bir oranı olarak ödenen dolaysız bir vergi. 2. tar. Gerçek kişilerin belirli bir dönem içinde elde ettikleri kazanç ve gelirlerin net tutarı üzerinden alınan dolaysız vergi.

gazete satıcısı problemi

(Alm. Zeitungsverkäufermodell, n; Fr. problème du vendeur de journaux, m; İng. newsboy problem; newsvendor problem; single period model) endst. Talep tahmini bilgisiyle tek bir siparişin verilebildiği durumlarda, sipariş miktarını elde

geçici güvence

(Alm. Bietungsbürgschaft, f; Bietungsgarantie, f; Fr. caution de soumission, f; İng. bid bond) endst. Yüklenicinin üstlendiği işin tamamını yapacağını garanti altına almak için işverenin, işin tamamı bitirilip garanti testleri yapıldıktan sonra geri verilen ve yükleniciden alınan para, senet ya da banka teminat mektubu, geçici teminat.

gecikme süresi

(Alm. Latenz, f; Verzögerungszeit, f; Fr. durée du retard, f; latence, f; temps de réponse, m; İng. lag time; latency) 1. elk. Bir sisteme uygulanan giriş büyüklüğündeki bir değişmenin başladığı an ile çıktıdaki değişmenin başladığı an arasındaki zaman farkı; eşanlam: tepki gecikmesi. 2. yerb. Bir akarsuyun ya da su kaynağının debisindeki artışın ya da yeraltı suyu düzeyi yükselmesinin başladığı an ile bu değişimlere neden olan yağışın gerçekleştiği an arasındaki süre. 3. (Alm. Verspätung, f; Fr. durée de retard, m; İng. tardiness) endst. İşin planlanan teslim tarihinden geç bitirilmesine kadar geçen süre. [1]

Gecikme, uyarı ve tepki arasındaki bir zaman aralığıdır ya da daha genel bir bakış açısıyla, gözlemlenen sistemdeki bazı fiziksel değişimin nedeni ve etkisi arasındaki zaman gecikmesi. [2]

1.Tehlikeli bir maddenin ilk maruz kalmasından etki ortaya çıkana kadar geçen sürenin ölçüsü (belirtiler). [3]

2.Bir bilgisayar programına veya cihaza verilen bir komut ile çalıştırılması arasında geçen süre. [3]

3.Bir sinyalin amaçlanan (planlanan) yere ulaşmak için bir devre veya ortam üzerinden geçmesi için geçen süre. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Latency_(engineering)

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/latency.html

Gauss-Jordan eleme yöntemi

(Alm. Gausssches Eliminationsverfahren; Fr. élimination Gauss-Jordan, f; İng. Gauss-Jordan elimination method; row reduction method) endst. Ax=b şeklinde vektör-matris ifadesi olarak verilen doğrusal bir denklem sisteminin, A matrisi üzerinde temel satır işlemleri gerçekleştirilerek birim matris haline dönüştürülmesi ile x çözümünün

Gantt diyagramı

(Alm. Gantt-Diagramm, n; Fr. diagramme de Gantt, m; İng. Gantt chart; Gantt diagram) endst. 1. Henry Lee Gantt tarafından geliştirilen, işlerin zaman ekseni boyunca iş paketleri olarak temsil edildiği, iş ve zaman ilişkisinin grafik gösterimi. 2. Proje çizelgelemesi ve yönetiminde kullanılan, projedeki işlerin süresini, başlangıç ve bitiş zamanını yatay bir zaman ekseninde gösteren şema. [1]

Bir periyot boyunca hem planlanmış hem de tamamlanmış çalışmayı gösteren çubuk grafik türü. Grafiğin yatay ekseni üzerinde bir zaman ölçeği verilir ve her etkinlik, uzunluğu etkinliğin tamamlanması için gereken süre ile orantılı olan ayrı bir yatay dikdörtgen (çubuk) olarak gösterilir. Proje planlamasında, bu çizelgeler başlangıç ve bitiş tarihleri, kritik ve kritik olmayan etkinlikler, boş zaman ve önceki-halefi (kendinden sonra gelen) ilişkileri gösterir. Kronogram olarak da bilinir, 1917’de ABD mühendis ve bir bilimsel yönetim öncüsü Henry L. Gantt (1861-1919) tarafından icat edilmiştir. [2]

Gantt, tamamlanması birçok günü gerektirecek olan emirlerden örneklem uzay oluşturur. Günlük dengeyi, her gün boyunca sıralar ve her parça veya her çalışma için sütunlar oluşturur. Her sütunun üstünde ihtiyaç duyulup duyulmadığı tespit edilir. Uygun hücrelere girilen miktar parçalarının sayısı, her gün verilenir ve o parça için toplamsal veriler hesaplanır. Ağırlıklı yatay çizgiler emrin yapılmakta olduğu tarihi ve zamanı gösterir. Gantt’a göre, grafiksel günlük denge, “İşi programlamak ve kaydetmenin bir metodu”dur. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/Gantt-chart.html

[3]: https://tr.wikipedia.org/wiki/Gantt_%C3%A7izelgesi