Kategori arşivi: g

güvenlik stoku

(Alm. Sicherheitsbestand, m; Fr. stock de sécurité, m; İng. safety stock) endst. Tedarik sürecindeki ya da üretimin önceki aşamalarındaki belirsizliklere karşı, hedeflenen servis düzeyini tutturmak üzere elde bulundurulan stok miktarı, emniyet stoku. [1]

Güvenlik stoku lojistik uzmanları tarafından, arz ve talep belirsizliklerinden dolayı stok kaybı riskini azaltmak için muhafaza edilen ekstra stok seviyesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir (hammadde veya ambalajdaki eksiklik). Yeterli güvenlik stok seviyeleri, işletme faaliyetlerinin planlarına göre ilerlemesine izin verir. Güvenlikli stok, talep, arz veya imalat verimi konusunda belirsizlik olduğunda tutulur; Stok kaybına karşı bir sigorta görevi görür. [2]

Stoklar, tahmini ve gerçek tüketim veya talep arasındaki uyumsuzluğa, beklenen ve gerçekleşen teslim süresi arasındaki beklenmedik acil durumlara karşı tampon stok olarak tutulur. Ayrıca yedek envanter olarak da adlandırılır. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_stock

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/safety-stock.html

güvenlik kapasitesi

(Alm. Sicherheitskapazität, f; Fr. capacité en sécurité, f; İng. reserved capacity procurement; safety capacity) endst. Normalde atıl olup, ivedi durumlarda kullanılmak üzere hazır bulundurulan kapasite.

güven sınırları

(Alm. Vertrauensgrenze, f; Fr. limites de confiance, pl; İng. confidence boundaries; confidence limits) endst. Kestirimi yapılan bir parametre ya da istatistiğin içinde bulunacağı güven aralığının alt ve üst limitleri.

güven düzeyi

(Alm. Konfidenzniveau, n; Fr. niveau de confiance, m; seuil de confiance, m; İng. confidence coefficient; confidence level) endst. İstatistiksel parametre kestiriminde, tekrarlanan deneylerde parametrenin belirlenen güven sınırları içinde bulunma olasılığı.

günlük ritim

(Alm. circadiane Rhythmik; circadiane Rhythmus; Fr. Fr. rythme circadien; İng. circadian rhythm) endst. Uyku, kan basıncı, vücut ısısı, kas kuvveti, melatonin salgısı, reaksiyon hızı gibi 24 saat içinde periyodik içsel ve eğitilebilir salınım gösteren biyolojik süreçlerden her biri.

güncel değer

(Alm. aktueller Wert; Fr. valeur actuelle; valeur à prix courants, f; İng. current value) endst. 1. Alım ve satıma konu olan herhangi bir iktisadi varlığın piyasadaki değeri, cari değer. 2. Geçmişteki bir nakit akışının enflasyon etkisi göz önüne alınarak hesaplanmış olan günümüzdeki değeri.

grafik çözüm

(Alm. graphische Lösung, f; Fr. solution graphique, f; İng. graphical solution) endst. 1. Doğrusal denklem sistemleri, eşitsizlikler, oyun kuramı problemleri gibi çeşitli problemlerin grafik araçlar kullanılarak çözümü. 2. Doğrusal programlama problemlerinde, koordinatların her birinin bir değişkeni temsil ettiğinde, kısıtların ve amaç fonksiyonunun birer doğru olarak gösterilerek eniyi çözümün grafik üzerinde bulunması.