Kategori arşivi: f

finansal yükümlülük

(Alm. finanzielle Haftbarkeit; Fr. responsabilité de dettes, f; İng. financial liability) endst. 1. Bir kuruluşun sözleşme gereği başka bir kuruluşa nakit ödeme ya da götürüsü de olabilecek türden aktif veya pasif değiştokuş yapma zorunluluğu. 2. Kişi ve kurumların, geçmişteki mali hareketlerden, işlemlerden sorumlu olmaları ve bu sorumluluk gereği aktiflerin transferi, hizmet sunuşu gibi ekonomik getirisi olmayabilen şeyleri yapabilme durumları. [1]

Finansal muhasebede yükümlülük, işletmenin geçmişteki işlemlerinin veya geçmişteki olaylarının bir sonucu olarak diğer varlıklara yapmak zorunda olduğu ekonomik faydaların gelecekteki fedakarlıkları olarak tanımlanır; varlıkların devri veya kullanımıyla sonuçlanabilecek sözleşmenin uzlaştırılması,hizmet sağlanması veya gelecekte ekonomik faydalar sağlayacak diğer haklar. [2]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Liability_(financial_accounting)

fire

1. endst. 1. (Alm. Lackage, f; Fr. freinte, f; İng. wastage) Bir malın üretimi sırasında kullanılan hammadde, yarı ürün ve diğer malzemelerden arta kalan ve geri dönüşüm açısından ekonomik değeri olmayan artıklar. 2. (Alm. Ladeverlust; Fr. freinte de route, f; déchet de route, m; İng. loss in route; ordinary wastage) Bir malın taşınması sırasında sızma gibi nedenlerden dolayı kargoda meydana gelen hacim ya da ağırlık kaybı. 3. (Alm. Schwundmenge, f; Fr. gaspillage, m; İng. wastage) Envanterde zarar gören, onarımı ekonomik olmayan, epriyen mal ve/veya malzeme. 2. (Alm. Verschwendung; Fr. gaspillage; İng. shrinkage) tar. 1. Hayvanların nakliye, kötü hava koşullarında dışarıda kalma ve yem kısıtlaması gibi olumsuz faktörlere maruz kalmaları sonucunda vücut ağırlıklarında meydana gelen azalmanın miktarı. 2. Yapağıda yağın, terin ve diğer yabancı maddelerin yıkanarak veya karbonize edilerek uzaklaştırılmasından sonra gerçekleşen ağırlık kaybı. 3. Yaşlanma sürecinde karkas ağırlığında ortaya çıkan azalma. [1]

  1. Malların veya malzemelerin kırılması, bozunması, işlenmesi, sızıntısı, büzülmesi vb. sebeplerden kaynaklanan kayıp. [2]
  2. Muhasebede, envanter fire vermesi (bazen büzülmeye veya küçültmeye kısalır) bir perakendecinin, büro hatası veya malların imalat noktası (Veya bir tedarikçiden satın alma)  ile satış noktası arasında hasar görmesi, kaybolması veya çalınması nedeniyle meydana gelenstok listesine göre stokta daha az öğeye sahip olduğu durumdur.

Bu, bir işletmenin yapabileceği kar marjı seviyesini etkiler. Fire verme miktarı büyükse, kâr azalır. Bu, perakendecileri, kayıpları telafi etmek için, fiyatları düşürerek maliyetleri müşterilere tediye etme yoluna iter. [3]  

Fire , bir kumaşın orijinal boyutundan daha küçültüldüğü, genellikle çamaşır yıkama işlemi vasıtasıyla üretilen bir işlemdir. Modern çamaşır makinelerinin acemi kullanıcıları, özellikle ısı uygulaması sırasında giysilerin kazara büzülmesini deneyimleyebilir. Diğerleri kasıtlı olarak bir giysiyi boyutlarına küçültür. Bazıları, fire vermeden önce bir veya daha fazla beden daha büyük bir kıyafet satın alabilir.  [4]

Hataların sayılması ya da kaydedilmesi ya da aşırma, bozulma, hırsızlık ya da israf sonucu ortaya çıkan, kitap envanteri ve fiziksel envanter arasındaki fark. [5]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/wastage.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Shrinkage_(accounting)

[4]:https://en.wikipedia.org/wiki/Shrinkage_(fabric)

[5]:http://www.businessdictionary.com/definition/shrinkage.html

Fitts yasası

(Alm. Fitts Gesetz, n; Fr. loi de Fitts, f; İng. Fitts’s law) endst. Hareket zamanı olarak tanımlanan, bir hedefe varış süresinin, alınan mesafe ile hedefin büyüklüğüne, başka bir deyişle aktivitenin zorluğuna bağlı olduğunu ileri süren kural.

fikri mülkiyet hakkı

(Alm. Rechte des geistigen Eigentums, f; Fr. droits de propriété intellectuelle, pl; İng. intellectual property rights) endst. Zihinsel bir emeğin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin sahibine belirli süre için tanınan patent, telif hakkı, endüstriyel tasarım hakkı gibi yasal haklar. [1]

Fikri mülkiyet hakları; Fikri Mülkiyet kurucularına verilen korumadır ve ticari markalar, telif hakkı, patentler, endüstriyel tasarım hakları ve bazı yargı bölgelerinde ticari sırları içermektedir.[2]

Bir şahsın veya şirketin, kendi planlarını, fikirlerini veya diğer maddi olmayan varlıklarını rekabet endişesi olmaksızın en azından belirli bir süre için şirkete veya şahsa ait olan kullanım hakkıdır. [3]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/intellectual-property-rights.html

fırsatçı algoritma

(Alm. Greedy-Algorithmus, m; Fr. algorithme glouton, m; İng. greedy algorithm; myopic optimization) endst. Eniyileme problemlerinde, performans uzayının tümünü gözlemlemeden, her adımında amaç fonksiyonuna en büyük katkıyı yapacak adımı atarak global en iyi sonucu bulması umulan algoritma türü.

fikir tarama

(endst. fikirleri elekten geçirme) (Fr. sélection d’idées, f; İng. idea screening) endst. Yeni ürün geliştirme ya da yenileşim süreçlerinde, fikirlerin veya kavramların proje portföyüne dahil edilmek üzere çeşitli kriterlere göre değerlendirilme ve seçilme süreci.

fırsat maliyeti

1. endst. 1. (Alm. Opportunitätkosten, pl; Fr. coût d’opportunité, m; coût d’option, m; İng. opportunity cost) Bir eniyileme ya da karar probleminde, seçenekler arasından biri seçilirken rakip seçenekten vazgeçilmesi nedeniyle uğranan kayıp, ya da faydadan yoksun kalma. 2. (Alm. Opportunitätskosten, pl; Fr. coût réduit, m; İng. opportunity cost; reduced cost) Doğrusal programlamada temel olmayan değişkenin çözüme girebilmesi için o değişkenin katsayısında gereken değişim miktarı, indirgenmiş maliyet. 2. (Alm. Opportunitätskosten, f; Fr. coût d’opportunité, m; coût d’option, m; İng. opportunity cost) tar. Bir üretim faktörünün seçilip belirli bir amaç doğrultusunda kullanılması sonucu vazgeçilen diğer seçeneğe göre kaybedilen olanağın ölçülebilir nitelikteki maliyeti.[1]

Mikroekonomik teoride, alternatif maliyet olarak da bilinen fırsat maliyeti, bir karar verirken kaybedilen en iyi alternatifin seçimi değeridir (bir fayda değil). En iyi seçim yapıldığı varsayıldığında, mevcut en iyi ikinci tercihi alarak elde edilen fayda sağlamamaktan kaynaklanan “maliyet” dir. Bir alternatif seçildiğinde diğer alternatiflerden potansiyel kazanç kaybı olarak da tanımlanabilir. [2]

Herhangi bir malın üretimini bir birim artırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi, feragatta bulunulması gereken mal ve/veya kazanç miktarıdır. Başka bir deyişle iktisadi bir seçim yapılırken vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi alternatiftir. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Opportunity_cost

[3]: https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1rsat_maliyeti