Kategori arşivi: Endüstri

akış kontrol diyagramı

(Alm. Ablaufsteuerungsdiagramm, n; Fr. diagramme de contrôle de cheminement, m; İng. flow control diagram) endst. Bir sürecin, programın ya da ticari işin, ardışık iş adımları, başka dallara sapma koşulları, çok şıklı seçme işlemleri gibi öğeleri kullanarak kontrol akışını betimleyen diyagram. [1]

Genel anlamda akış, zamanla değişimin ölçülmesi demektir(harcama, yatırım veya kullanım gibi). Zamanla birlikte anlam kazanmaktadır. Yalın üretimde ise hammaddede gerilemeler, duraklamalar veya atıklar olmaksızın müşteri veya değer akışında mal veya hizmetlerin taşınmasıdır. [2]

Diyagram, bileşen parçalarını ve aralarındaki ilişkileri özetleyerek bir şeyi/bir fikri görsel olarak açıklayan çizimdir. [3]

Akış kontrol diyagramı, bir iş sürecinin, işlemin veya incelemenin akış kontrolünü tanımlamak için kullanılan bir diyagramdır. Süreç yönetiminde kullanılan proses akış diyagramı, kalite kontrolünde kullanılan kalite kontrol akış diyagramı, akış kontrol diyagramı türlerinden birkaçıdır. Akış kontrol diyagramı, yaygın olarak birden çok mühendislik alanında kullanılmaktadır. Klasik iş süreci modelleme yöntemlerinden biridir. [4]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/flow.html

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/diagram.html

[4]: https://en.wikipedia.org/wiki/Control_flow_diagram

akreditif mektubu

(Alm. Akkreditiv, n; Fr. accréditif, m; İng. letter of credit) endst. Genellikle bir… [1]

Modern ticari uygulamada, bir akreditif mektubu, bir bankadan belirli bir belge setinin teslimine karşı bir yararlanıcı ödemek için yazılı bir taahhüttür. [2]

Bir alıcının veya ithalatçının bankası (düzenleyen banka) tarafından satıcının veya ihracatçının bankasına (kabul bankası, pazarlık bankası veya ödemeyi yapan banka) ödemek için yazılı bir taahhüt.

Bir akreditif mektubu, satıcının kesin olarak tanımlanmış şartları yerine getirmesi ve belirtilen bir belgeyi belirli bir zaman dilimi içerisinde sunması koşuluyla, belirli bir para birimi cinsinden belirtilen bir ödemenin yapılmasını sağlar. Bu belgeler neredeyse her zaman temiz bir konşimento ya da hava nakliye belgesi, ticari fatura ve menşei belgesi içerir. Satıcı veya ihracatçı lehtar adına lehtar akreditifi oluşturmak için (başvuru sahibi veya hesap tarafı olarak anılacaktır) alıcı, belirtilen miktarı (artı servis ücretleri) veren bankaya öder veya kredi anlaşması yapar.

Akreditif mektupları, resmi ticaret araçlarından oluşur ve genellikle satıcının, alıcıya kredi açmayı istemediği durumlarda kullanılır. Aslına bakılırsa, bir akreditif mektubu, bir bankanın kredi itibarı için alıcının kredi itibarı yerine geçer. Dolayısıyla, uluslararası bankacılık sistemi, çoktan dağıtılan ihracatçılar ve ithalatçılar arasında aracılık yapmaktadır. Bununla birlikte, bankacılık sistemi, malların kalitesi, belgelerin orijinalliği veya satış sözleşmesindeki diğer hükümlerden herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Uluslararası Ticaret Odası (ICC), bir akreditif mektubu yazarken kullanılan terminolojinin açıklığa kavuşturulmasının hayati öneme sahip olması nedeniyle, neredeyse evrensel olarak kabul edilen ve kullanılan spesifik terimleri (Incoterms olarak adlandırılmaktadır) önermiştir. Bir takas belgesinin aksine, bir akreditif mektubu anlaşılmaz bir araçtır, ancak başvuranın izniyle aktarılabilir. Akreditif mektupları çok sayıdaysa da en temel iki kanalı (1) Geri alınabilir kredi akreditif mektubu ve (2) İki değişikliğe tabi olan Değişmez Kredi Akreditif mektubu vardır: (a) Onaylanabilir geri çevrilemez akreditif mektubu ve ( B) Onaylanmamış tazmin edilemez akreditif mektubu. [3]

Bir akreditif mektubu, bir bankanın bir alıcının bir satıcının ödemesinin zamanında ve doğru miktarda alınacağını garanti eden bir mektuptur. Alıcının satın alma işleminde ödeme yapamaması durumunda, bankanın satın alımın tam veya kalan tutarını karşılaması gerekecektir. Mesafeler, her ülkedeki farklı yasalar ve her bir tarafın şahsen tanıma zorluğu gibi faktörleri de içeren uluslararası ticaretin niteliğinden dolayı akreditif mektubu kullanımı uluslararası ticarette çok önemli bir husus haline gelmiştir. [4]

 

Adım Adım Akreditif Mektubu

1-)Daha fazla güvenlik sağlamak için, her iki tarafın üzerinde mutabakata varıldığı akreditif mektubunuzla birlikte bir terim listesi eklemelisiniz. İhracatçı kabul eder, ancak bu şartları yerine getirmezse, paranın bir kısmını veya tamamını geri almaya hak kazanabilirsiniz.

2-)Bir akreditif mektubu bir talimattır, bu nedenle yalnızca aktarılacak toplam dahil olmak üzere temel ayrıntıları, ihracatçının ve alıcı bankasının ayrıntılarını içermesi gerekir.

3-)İşlemin gerçekleşmesi için resmi izin vermek için mektubu imzalayın.[5]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_credit

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/letter-of-credit-L-C.html

[4]: http://www.investopedia.com/terms/l/letterofcredit.asp

[5]: http://howtowritealetter.net/letter-of-credit.html#

akış hattı

1. (Alm. Ablauflinie, f; Fr. circuit de fabrication, m; İng. flow line) endst. Endüstriyel imalatta, bir ürünün ardışık imalat ve işlenti adımları. 2. (Alm. Flusslinie, f; Fr. ligne de courant, f; filet liquide, m; İng. flow line) mak. Daimi ve laminer akış koşulları altında, bir su parçağının izleyeceği yol.

akış ağı

1. (Alm. Transportnetz, n; Verkehrsnetz, n; Fr. réseau de flot, m; İng. flow network; transportation network) endst. Biri kaynak diğeri yutak olmak üzere iki özel düğümü belirtilmiş ve her bir yönlü ayrıtı üzerinden gönderilebilecek en fazla akışın miktarı, yani yönlü ayrıtın kapasitesi belirtilmiş çizge. 2. (Alm. Abflussnetz, n; Fr. réseau de lignes de courant, m; réseau d’écoulement, m; İng. flow net) inş. Bir yeraltı su akış alanında, sızan su miktar ve davranışını belirlemek üzere kullanılan, akış yönlerinin eşpotansiyel eğrileri ve akış çizgileri ile belirtildiği grafiksel gösterim.

ağırlıklı kayan ortalama

(Alm. gewichteter gleitender Durchschnitt; Fr. moyennes glissante pondérée; İng. weighted moving average) endst. Her bir zaman noktasında, noktanın çevresinde belirli sayıda ve farklı ağırlıklara sahip gözlem değerlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanan zaman serisi tahmin yöntemi, ağırlıklı hareketli ortalama.

ağaç diyagramı

(Alm. Baumdiagramm, n; Fr. dendrogramme, m; İng. tree diagram) endst. Hiyerarşik seçeneklerin düğümlerde yer aldığı, dalların seçeneklerin açılımını gösterdiği ve tüm olabilir sonuçların yapraklarda bulunduğu, bir problem ve çözümlerinin tam kapsayıcı bir şemaya dökmek için kullanılan ağaç yapısında çizge.

ağaçsı

(Alm. gewurzelter Baum; Arboreszenz, f; Wurzelbaum, m; Fr. arbre enraciné; arborescence, f; İng. arborescence; out-tree) endst. Bir kök düğümü olan yönlü ağaç, diğer bir deyişle kök düğümünden başka herhangi bir düğüme tek bir yolağın olduğu çizge.

ağ modeli

(Alm. Netzmodell, n; Fr. modèle de réseau, m; İng. network model) endst. Düğüm noktaları ve bunlar arasındaki bağlantıları gösteren ayrıt ya da kenarlardan oluşan,

ağ diyagramı

(Alm. Graphzeichnen, n; Netzwerkdiagramm, n; Fr. tracé de graphes, m; İng. drawing of a graph; network diagram) endst. Bilgiyi görselleştirmek amacıyla geometrik çizge kuramından da yararlanarak geliştirilen ve düğüm noktaları ve bunlar arasındaki bağlantıları gösteren ayrıtlardan oluşan ağ yapısındaki çizim.