Kategori arşivi: d

doruk üretim

(Alm. Spitzenproduktion, f; Fr. production maximale, f; İng. peak output; peak production) endst. Bir malın üretiminin tüm olanaklar zorlanarak sürdürülebilir olmasa da kısa bir süre için ulaşabileceği en yüksek düzey.

dönen varlık

1. (Alm. aktuelles Vermögen; Umlaufvermögen, n; Fr. actif à court terme; İng. current asset) endst. Bir firmanın satın aldığı hammaddelerin işlenmiş maddeye dönüştürülmesi için ayrılan, nakit veya kısa dönemde nakite çevrilebilecek varlık, aktif varlık, dönen değer. 2. (Alm. Umlaufvermögen, n; Fr. actif circulant; İng. current asset) tar. Üretim sürecinde, belirli bir dönem içinde yer alıp, o dönemin sonunda nakite dönüşecek olan pay senetleri, alacaklar, kısa süreli ysatırımlar, stoklar gibi değerler, dönen değerler. [1]

Muhasebede, bir dönen varlık, cari mali yıl veya işletme döngüsü içinde (hangisi daha uzunsa) bir işletmenin normal işlemleri yoluyla makul olarak satılması, tüketilmesi veya tükenmesi beklenen herhangi bir varlıktır. Tipik dönen varlıklar; nakit, nakit benzerleri, kısa vadeli yatırımlar, alacak hesapları, stok envanteri ve bir yıl içinde ödenecek peşin ödenen borcun bir kısmını içerir. [2]

Alacaklar, envanter, devam eden iş veya nakit benzerleri nakit mallara dönüştürüldüğünden normal seyirde sürekli olarak bir organizasyona girip çıkmaktadır. Muhasebede, bir yıldan az bir süre için yetmesi (dayanması) beklenen veya kullanılmayı bekleyen herhangi bir varlık, dönen varlık olarak adlandırılır. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Current_asset

[3]: http://www.businessdictionary.com/definition/current-asset.html

dönemsel stok kontrol yöntemi

(Alm. wiederkehrende Überprüfung; Fr. politique de gestion périodique, f; İng. periodic review policy) endst. Eldeki stok miktarının düzenli aralıklarla kontrol edildiği, stoku belli bir düzeye çıkarmak üzere sipariş verilen stok denetim politikası.

doymamış düğüm

(Alm. freier Knoten; Fr. sommet exposé; sommet libre; sommet non-saturé, m; İng. exposed vertex; free vertex; unsaturated vertex) endst. Bir çizgede belirli bir bağımsız ayrıt kümesindeki ayrıtlardan hiçbirine ait olmayan düğüm.

dönemlik sipariş miktarı

(Alm. fixe Losgröße; Periodenauftragsmenge, f; Fr. quantité périodique de commande, f; İng. fixed period ordering; period order quantity) endst. Bir üretim ve/veya tedarik sisteminde, bir planlama dönemine ait toplam gereksinim miktarını karşılayacak parti büyüklüğünü belirleme yöntemi.

doğum-ölüm süreci

(Alm. Geburts- und Todesprozess, m; Fr. processus de naissance et de mort m, m; İng. birth-death process; birth and death process) endst. Durum değişkeninin kuyruk sisteminin nüfusunu gösterdiği, değişkeninin hizmet kuyruğuna gelen bir işle bir arttığı (doğum), hizmeti görülen işin kuyruktan çıkmasıyla bir azaldığı (ölüm) ve değişkenin negatif değer alamayacağı sürekli zamanlı stokastik bir süreç.

dolaylı tam sınama

(Alm. implizite Aufzählung; Fr. énumération implicite; İng. implicit enumeration) endst. Tamsayılı programlama problemlerinde, dal-sınır yöntemi ile bazı dallarda budama yapıldığından mümkün tüm çözümlerin açık olarak sınanması gerekmeksizin çözüm uzayının sistematik bir şekilde eniyi çözümün bulunabilmesini sağlayacak şekilde aranması.

doruk tüketim

(Alm. Spitzenverbrauch, m; Fr. consommation maximale; İng. peak consumption) endst. Herhangi bir malın veya hizmetin tüketiminin belirli bir zaman aralığında ulaştığı, normal tüketim kalıplarından çok daha yüksek olan düzey.

doğrusal olmayan programlama

(Alm. nichtlineare Programmierung; Fr. programmation non-linéaire, f; İng. nonlinear optimization; nonlinear programming) endst. Kısıtlardan, ana denklemlerden ya da amaç fonksiyonundan en az birinin doğrusal olmadığı, amaç fonksiyonunu en büyük ya da en küçük kılmayı hedefleyen eşitlik ya da eşitsizlik sistemini çözme işlemi.