Kategori arşivi: b

bağımlılık

(Alm. Abhängigkeit, f; Fr. dépendance, f; İng. dependence) endst. 1. Bir değişkenin değerinin başka bir değişkenin değerine bağlı olma durumu. 2. Olaylar, koşullar ve görevler arasındaki ilişkilerin birinin ya da daha fazlasının başlamasına, gerçekleşmesine veya tamamlanmasına dayandırılması.

bağımlı sınırlı değişken

(Alm. beschränkte abhängige Variable; Fr. variable dépendante limitée, m; İng. limited dependent variable) endst. Alacağı değerler belirli aralıklarda olması gereken bağımlı değişken; örneğin, olasılık değeri [0, 1] aralığında, ekonometride ücret değeri pozitif eksende olmak zorundadır.

bağımlı olaylar

(Alm. abhängige Ereignisse, pl; Fr. événements dépendants, pl; İng. dependent events) endst. Bir olayın gerçekleşmiş olmasının başka bir olayın gerçekleşme olasılığını etkilediği olaylar.

bağımlı değişken

1. (Alm. abhängige Variable; Fr. variable dépendante; İng. dependent variable; predictive variable) endst. Bağlanım çözümlemesinde, aldığı değerlerdeki değişim, bir ya da birden çok bağımsız değişken tarafından açıklanabilen değişken. 2. (Alm. abhängige Variable; Fr. variable dépendante; İng. dependent variable) endst. Bir deneyde, kontrol edilebilen değişkenlerin aldıkları değerler bilindiğinde alacağı değerin gözlemlendiği değişken. [1]

Bağımsız değişken olarak adlandırılan, ilişkili bir faktör veya fenomenin etkisi ile değiştirilen bir faktör veya fenomen. Örneğin; tüketim bağımlı bir değişkendir; çünkü başka bir değişkenden kaynaklanır ve etkilenir: gelir. Bir matematiksel denklemde veya modelde bağımlı değişken, değeri o denklem veya model tarafından belirlenecek olan değişkendir. Bir deneyde, kontrollü koşullar (organize bir biçimde değiştirilmesine izin verilen koşullar) altında davranışları incelenen değişkendir. [2]

Bağımlı bir değişken, denemede ölçtüğünüz ve deney sırasında etkilenen değerdir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene tepki verir. Bağımsız değişkene “bağımlı” olduğundan bağımlı denir. Bilimsel bir deneyde, bağımsız değişken olmadan bağımlı bir değişkene sahip olamazsınız.

Örnek: Stresin insanlardaki kalp atış hızını nasıl etkilediği ile ilgileniyorsunuz. Bağımsız değişkeniniz stres ve bağımlı değişken kalp atış hızı olacaktır. İnsan deneklerindeki stres seviyelerini doğrudan idare edebilir ve bu stres düzeylerinin kalp atış hızını nasıl değiştirdiğini ölçebilirsiniz. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/dependent-variable.html

[3]: https://www.ncsu.edu/labwrite/po/dependentvar.htm

bağımlı arıza

(Alm. abhängiger Ausfall; Sekundärausfall, m; Fr. défaillance secondaire, f; İng. dependent failure) endst. Bir birimin, ilişkili olduğu bir başka birimin ya da birim takımının arızalanması nedeniyle verimsiz iş görmesi, yanlış iş görmesi ya da iş göremez durumda olması.