Kategori arşivi: b

bilgisayar destekli tasarım

(Alm. rechnergestützter Entwurf; Fr. conception assistée par ordinateur, f; İng. CAD; computer aided design) endst. Tasarım eyleminin bilgisayarda hazır ya da uyarlanan yazılımlar aracılığı ile ve veri işleme olanaklarından yararlanarak yürütülmesi. [1]

Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bir tasarımın oluşturulması, modifikasyonu, analizi veya optimizasyonu için bilgisayar sistemlerinin kullanılmasıdır. CAD yazılımı, tasarımcının verimliliğini artırmak, tasarım kalitesini geliştirmek, dokümantasyon yoluyla haberleşmeyi geliştirmek ve imalat için bir veri tabanı oluşturmak için kullanılmaktadır.

CAD çıktısı çoğunlukla baskı, işleme veya diğer imalat işlemleri için elektronik dosyalar biçimindedir. CADD terimi (bilgisayar destekli tasarım ve çizim için) de kullanılmaktadır. [2]

 [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design#/media/File:Schneckengetriebe.png

bilgisayar destekli muayene

(Alm. rechnerunterstützte Prüfung; Fr. inspection assistée par ordinateur, f; İng. CAI; Computer Aided Inspection) endst. Kalite kontrolü için bilgisayar teknolojisinin ve yazılımlarının etkin bir şekilde kullanılarak gerçekleştirildiği muayene sistemi.

bilgisayar destekli bakım

(Alm. rechnergestützte Wartung; Fr. maintenance assistée par ordinateur, f; İng. computer aided maintenance) endst. İş emirleri, makina durumları, önleyici/kestirimci bakım planları, bakım çizelgelemesi gibi temel bakım işlemleri ile bakım ve onarım işlemleri için destekleyici bilgiler olan ambar sayımı, satınalma, muhasebe ve maliyet hesabı gibi işlemleri izleme, ölçme ve denetim işlerinin bilgisayarlar tarafından, özel yazılım ve donanımlarla yapılması.

bilgisayar destekli imalat

(Alm. rechnerunterstützte Fertigung; Fr. fabrication assistée par ordinateur; İng. CAM; computer-aided manufacturing) endst. Bilişim desteğinin ürünün tasarımından son nitelik denetimine kadar sürdüğü, programlanabilir imalat ve kontrol düzenlerinin kullanıldığı teknik. [1]

Bilgisayar destekli imalat (CAM), iş takımlarının üretiminde takım tezgahlarını ve ilgili parçaları kontrol etmek için kullanılan bir yazılımdır. CAM için tek tanım bu değildir, ancak en yaygın olanıdır: CAM; planlama, yönetim, taşıma ve depolama da dahil olmak üzere bir üretim tesisinin tüm operasyonlarına yardımcı olması için bir bilgisayar kullanımı olarak da adlandırılabilir.

Birincil amacı; daha hızlı bir üretim süreci oluşturmak ve daha hassas boyutlar ve malzeme tutarlılığı ile bileşenleri ve aletleri oluşturmaktır. Bazı durumlarda, enerji tüketimini düşürürken aynı anda yalnızca gereken miktarda hammadde kullanır (böylece atıkları en aza indirir).

CAM, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bazen bilgisayar destekli mühendisliğin (CAE) sonrasında gelir. CAD’de üretilen ve CAE’de doğrulanan model, daha sonra takım tezgahını kontrol eden CAM yazılımına girilebilir. CAM, nesneleri yaratmak için birçok okulda bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile kullanılır. [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing

bileşik değer çarpanı

(Alm. Zinswert für Zeitraum, n; Fr. valeur composée; valeur finale; İng. compound amount factor) endst. Şimdiki zamandaki tek bir nakit akışının ya da düzgün ödemelerin gelecek değerinin bulunması için kullanılan ve iskonto oranı ile iskonto edilen dönem sayısını içeren çarpan. [1]

Tek ödeme bileşik değer çarpanının prosedürü, n periyottan sonra belirli bir faiz oranındaki (i), mevcut bir toplam para P’ye eşdeğer olan, bir gelecek paranın toplamı F’yi bulur.

F  =  P(1 + i)n

P ve F arasındaki ilişkinin grafik gösterimi aşağıda gösterilmiştir.

Örnek: 5.0000 $’lık bir toplam para bir proje hesabına yatırılır ve orada 15 yıl boyunca faiz kazanmak için bırakılır. Yıllık faiz oranı 12% ise, 15 yıl sonra bileşik değer aşağıda gösterildiği gibi hesaplanabilir:

F  =  $5,000(1 + 0.12)15

             F  =  $27,367.85                     [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://ef.engr.utk.edu/ef402-2005-08/engineering_economy/engreco.pdf

bileşik denence

(Alm. Kompositehypothese, f; Fr. hypothèse composée, f; İng. composite hypothesis; compound hypothesis) endst. Bir istatistiksel denence probleminde, denencelerden en az birinin olasılık yoğunluk dağılımının bilinmeyen ve kendisi de rastgele bir değişken olan parametreye bağlı olması.

bileşen

(blşm. komponent1. (Alm. Komponente, f; Bestandteil, m; Fr. composant, m; İng. component) blşm. Başka programlarla çalıştırılmaya hazır durumda, derlenmiş ve dinamik olarak bağlanabilen program modülü.(Alm. Bauelement, n; Fr. composant, m; İng. component) 2. elk. Bir bilgisayar, elektrik ya da elektronik donanımını oluşturan en küçük herhangi bir öğe. 3. endst. Son ürünün imalinde yararlanılan hammadde, parça, alt montaj veya yarı mamul.(Alm. Komponente, f; Fr. composant, m; İng. component) 4. kim. Kimyasal karışımları oluşturan  bileşikler ya da elementlerden herhangi biri. 5. müh. 1. Bir vektörün belirli bir yöndeki koordinat eksenine izdüşümünün büyüklüğü.2. Daha büyük bir bütünün ayrık bir parçası; örneğin, optik sistemi oluşturan parçalardan biri olan bir mercek.