Kategori arşivi: a

ayrıt büzülmesi

(Alm. Kantenkontraktion, f; Fr. contraction d’arête, f; İng. edge contraction) endst. Bir çizgede, bir uv ayrıtının kaldırılarak, u ve v düğümlerinin, bu düğümlerle çakışan tüm ayrıtların bağlandığı yeni bir w düğümü ile ornatılması.

ayrıştırma ilkesi

(Alm. Separationsprinzip, m; Fr. principe de décomposition, m; İng. decomposition principle) endst. Bir matematiksel programın özel yapılı bir bölümünü kalan kısımdan ayırmak amacıyla, iki veya daha çok değişken ve ilgili kısıtlar kümesine ayrıştırma.

aşırı değişkenlik

(Alm. exzessive Variabilität; Fr. variabilité excessive, f; İng. excessive variability) endst. Üretim süreçlerinin denetiminde çoğu örneklem değerinin denetim eşiklerinin dışına çıkmamakla birlikte bu eşiklere yakın bulunması.[1]

Süreç kontrol tablosunun “algılama kuralları” nın herhangi birini tetiklediğinde (veya proses kabiliyeti düşük olduğunda) aşırı varyasyonun kaynağını belirlemek için başka faaliyetler yapılabilir. Bu ekstra etkinliklerde kullanılan araçlara şunlar dahildir: Ishikawa diyagramı, tasarlanmış deneyler ve Pareto çizelgeleri. Tasarlanan deneyler, değişim kaynaklarının göreli önemini (kuvvetini) objektif olarak ölçmek için bir araçtır. Değişiklik kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar; standartların geliştirilmesi, personel eğitimi, hataya karşı koruma, işlemin kendisi veya girdileri üzerindeki değişiklikleri içerebilir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control#Excessive_variations

ayrıt

(Alm. Kante, f; Fr. arête, f; İng. edge) 1. elk. 1. Bir katı hacmin düzlemsel iki yüzünün arakesit doğrusu. 2. Bir şeklin kıyısının bir parçası olan doğru parçası. 3. (Alm. Kante, f; Fr. bord, m; İng. edge) Sayısal bir imgede, bir taraftaki imge öğelerinin belirli bir öznitelik ya da özniteliklerinin diğer taraftakilerden yeterince farklı olduğu yay ya da ani gri seviye ya da doku değişikliğinin yer aldığı noktalar topluluğu.(Alm. Kante, f; Fr. arête, f; İng. edge) 2. endst. Bir çizgede iki düğümü birleştiren bağlantı öğesi.

ayrılabilir eniyileme

(Alm. separabele Programmierung, f; Fr. programmation séparable, f; İng. separable programming) endst. Doğrusal olmayan programlama modellerinde amaç ve kısıt fonksiyonlarının doğrusal terimlerin toplamı olarak ya da parçalı doğrusal fonksiyonlar yardımıyla ifade edilip, problemin çözümünün geleneksel doğrusal programlama veya karışık tamsayılı programlama ile yakınsanması; eşanlam: ayrılabilir programlama.

ayırt edici özellik

(Alm. Charakteristik, f; Eigenschaft, f; Fr. caractéristique, f; İng. characteristic) endst. Bir ürün veya malzemenin fiziksel, kimyasal, görsel, işlevsel ve diğer tanımlayıcı nitelikleri, karakteristik.

avans

(Alm. Vorabzahlung, f; Vorschuss, m; Fr. avance d’argent, m; paiement anticipé, m; İng. advance of money; advance payment) endst. Bir mal ya da hizmetin bedelinin bir bölümünün teslim tarihinden önce ödenmesi, öndelik.