bilanço

(Alm. Bilanz, f; Fr. bilan, m; İng. balance sheet) endst. Bir tüzel kişiliğin (kurumun) belirli bir muhasebe dönemi sonundaki ya da belirli bir gündeki finansal durumunu özetleyen çizelge. [1]

Mali muhasebede; özel mülkiyet, iş ortaklığı, şirket, özel limited şirketi ya da hükümet veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi diğer organizasyonların finansal mevduatlarının özeti. Varlıklar, borçlar ve mülki kaynaklar; finansal yılının sonu gibi spesifik bir tarihte listelenir. Bilanço genellikle, ‘’bir firmanın finansal durumunun anlık fotoğrafı’’ olarak tanımlanır. Dört temel mali tablo arasından, bir yılın iş takviminin tek bir noktasına uygulanabilen tek açıklama bilançodur.

Bir standart şirket bilançosu üç bölümden oluşur: varlıklar, borçlar ve mülki kaynaklar. [2]

Bir işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren özet tablo (genellikle bir hesap döneminin son gününde). Diğer bilgi öğeleri arasından bilanço 1)oluşumun sahip olduğu varlıkların neler olduğu 2)bunlar için ne kadar ödeme yaptığı 3)borcu (yükümlülükleri) ve 4)yükümlülükleri yerine getirdikten sonra kalan miktarın ne olduğunu belirtir. Bilanço verileri, temel bir muhasebe denklemine dayanır(varlıklar=yükümlülükler + sahiplerin özkaynakları) ve kısa vadeli giderler, sabit giderler, kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler gibi alt başlıklar altında sınıflandırılır. Gelir tablosu ve nakit akış tablosu ile beraber bir şirketi işletirken vazgeçilmez olan dökumanları oluşturur.[3]

Bir şirketin varlıkları, borçları ve hissedarlarının özkaynaklarını belirli bir zaman diliminde özetleyen mali çizelgedir. Bu üç bilanço segmenti yatırımcılara şirketin sahip ve borçlu olduğu ve ayrıca hissedarların yatırdığı miktar hakkında bir fikir verir.

Bilanço aşağıdaki formüle uymaktadır:

Varlıklar = Yükümlülükler + Hissedarların Özkaynakları [4]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_sheet

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/balance-sheet.html

[4]:http://www.investopedia.com/terms/b/balancesheet.asp

Bu Kelimenin Anlamını Kaynak Göstererek Geliştir:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*