vyslbysl tarafından yazılmış tüm yazılar

Pareto optimumu

(Alm. Pareto-Effizienz, f; Pareto-Optimum, n; Fr. optimum de Pareto, m; İng. Pareto efficiency; Pareto optimality) endst. 1. Oyun kuramında bir sonucun optimal çözüm olabilmesi için en az diğer tüm ölçütler kadar iyi ve en az bir ölçütten de daha iyi olması durumu. 2. Toplumdaki üretici, tüketici ve faktör sahiplerinden birinin durumunu kötüleştirmeden bunlardan bir başkasınınkinin durumunu iyileştirmenin mümkün olmadığı özkaynak tahsisi durumu. [1]

Ekonomik verimlilik durumunun (birinin durumunu daha da kötüleştirmeden başkasının durumunun iyileşemeyeceği durum) oluştuğu koşullardır. Ayrıca Pareto Optimal veya Pareto Optimumluğu denir. [2]

Pareto verimliliği, optimum pareto veya pareto optimumu toplumdaki üretici, tüketici ve faktör sahiplerinden birinin durumunu kötüleştirmeden bunlardan bir başkasınınkinin durumunu iyileştirmenin mümkün olmadığı kaynak tahsisi durumu. Yani toplumdaki bireylerden en az birinin refahını azaltmadan diğer birinin refahını artırma imkânı yoksa o toplumun refahı optimumdur. Pareto optimumunun gerçekleşmesi için hem üretimde hem de tüketimde etkinlik sağlanmalıdır.

Pareto etkinliğinin üç unsuru vardır:

►Üretimde etkinlik

►Tüketimde etkinlik

►Üretimde ve tüketimde eşanlı etkinlik

Pareto etkinliğinde üretilen mal ve hizmetlerin toplumdaki kişiler arasında etkin dağılımına ve üretim faktörlerinin, çeşitli mal ve hizmetlerin dağılımını nasıl yaptığına bakılır. [3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/Pareto-optimum.html

[3]: https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Pareto_verimliliği

kırılma noktası

(Alm. Anhaltepunkt, m; Fr. point critique, m; İng. breakpoint) endst. Doğrusal parçalı bir fonksiyonun eğiminin değiştiği noktaların her biri. [1]

Bir fayda, ücret, indirim veya ücretin bir sonraki dilime veya seviyeye geldiği (taşındığı) nokta. [2]

Yük yatırım fonları için kırılma noktası, yatırımcıyı indirgenmiş bir satış ücreti (yük) için nitelendiren fon paylarının satın alınması için kullanılan dolar miktarıdır. Satın alma, öngörülen bir zaman süresi içinde ya toptan ödeme ya da posta posta ödeme yapılarak yapılabilir. Bir fondaki ikinci yatırım satın alma şekli bir niyet mektubu tarafından belgelendirilmelidir. [3]

Yazılım geliştirmede kırılma noktası, hata ayıklama amaçları için yerine getirilen, bir programda kasıtlı olarak durdurma veya duraklama yeridir. Bazen basitçe duraklama olarak da adlandırılır.

Daha genel olarak kırılma noktası, bir program hakkında bilgi edinme aracıdır. Kesinti sırasında programcı, programın beklendiği gibi çalıştığını öğrenmek için test ortamını (genel amaçlı kayıtlar, bellek, günlükler, dosyalar vb.) inceler. Uygulamada, bir kırılma noktası, bir programın yürütülmesine ne zaman ara verileceğini belirleyen bir veya daha fazla koşuldan oluşur. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/breakpoint.html

[3]:http://www.investopedia.com/terms/b/breakpoint.asp

[4]:https://en.wikipedia.org/wiki/Breakpoint

ekonomik ömür

(Alm. wirtschaftliche Nutzungsdauer; Fr. vie économique, f; İng. economic life) endst. Bir ürünün yaşam süresi içerisinde o ürünü kullanmak amacıyla elde bulundurmanın yenilemekten daha az maliyetli olduğu süre. [1]

Satın alınması veya kiralanması amacıyla bir varlığın(makine, mülk, bilgisayar sistemi vb.) normal onarım ve bakım ile kullanılabilir olması beklenen süre. Ekonomik ömür; yıl, işlem döngüsü veya üretilen birim sayısı ile ifade edilirse, bu varlığın fiziksel ömründen genellikle daha düşüktür ve varlığın amortismanının ücretlendirildiği (alındığı) dönemdir. Ortalama ömür, hizmet ömrü, etkin ömür, ortalama yaşam veya faydalı ömür olarak da adlandırılır.[2]

Bir ürünün ekonomik ömrü, hizmet halindeki kullanım süresidir. “Bir ürünün satış noktasından atılma noktasına kadar kullanımdaki toplam ömrü” olarak tanımlanmış ve değiştirme ömründen (ilk satın alanın bir yedek satıcıya dönmesi için geçen süre) ayrılmıştır. Bir ürünün beklenen ekonomik ömrünü iş politikasının bir parçası olarak belirlemek, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik analizinden araç ve hesaplamaları içerir. Hizmet ömrü, ürün üreticisi tarafından yapılan taahhüttü temsil eder ve genellikle bir medyan olarak belirtilir. Üretilen herhangi bir parçanın, üreticisi tarafından servis edilebilir veya desteklenebilir olmasının beklenebildiği zamandır. [3]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/economic-life.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Service_life

banka kredisi

(Alm. Kredit, m; Fr. crédit, m; crédit bancaire, m; İng. bank credit; bank loan) endst. Bankadan, ileride faizi ile birlikte geri ödenmek üzere, gösterilen teminatlar karşılığında ödünç alınabilecek parasal tutar. [1]

Banka kredisi, bir kişi veya şirketin bir bankacılık kurumundan aldığı toplam kredi tutarıdır. Finansal kurumların bir şahıs veya işletmeye sunduğu fon miktarıdır. Bir işletme ya da şahsın banka kredisi, borç alanın geri ödeme gücüne ve bankacılık kurumundaki mevcut toplam kredi miktarına bağlıdır.[2]

Bir bankanın bir birey, firma veya kuruluşa nakit olarak sağladığı borçlanma kapasitesidir. [3]

Banka kredisi ile alakalı olarak; 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun “Genel kredi sınırları, iştiraklere, ortaklara ve mensuplara kredi” kenar başlığını taşıyan 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasında şu hükme yer verilmiştir:                 “Bir bankanın vereceği nakdi krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayrı nakdi krediler, satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdi krediler ve gayrı nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu kanun uygulamasında kredi sayılır.”[4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.investopedia.com/terms/b/bank-credit.asp

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/bank-credit.html

[4]:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AtDTe2ak_q8TPKivL-7FcKIyYUoTZs9TP8-u5WZD68qD

ana üretim çizelgeleme

(Alm. Produktionsprogrammplanung, f; Fr. PDP; plan directeur de production, m; İng. master production scheduling; MPS) endst. Yapılan talep tahminleri doğrultusunda, şirketin hangi ürünü, hangi tarihlerde ve hangi miktarda üreteceğini belirten, orta dönemli üretim çizelgesi hazırlama çalışması. [1]

Ana Üretim Çizelgesi(MPS),  imalat, personel, envanter gibi her bir dönemde üretilen malların bir planıdır. Genellikle her bir ürünün, ne zaman ve ne kadar talep edileceği planın olduğu imalatla alakalıdır. Bu plan; üretimi optimize etmek, tıkanıklıkları belirlemek, ihtiyaçları ve tamamlanan malları öngörmek için önemli süreçleri, parçaları ve diğer kaynakları ölçer. [2]

Ana Üretim Programı(MPS), şirketin üretim yapmak için ne tür beklentilerinin olduğunun ifadesidir. Ana Üretim Programı(MPS), satış tahminleri, üretim tahmini, müşteri siparişleri, yönetim politikaları, malzeme ve kapasite yeterliliği ölçütleri çerçevesinde şirketin hangi ürünü, hangi miktarda ve hangi tarihte üreteceğini belirten üretim programıdır.[3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Master_production_schedule

[3]: http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/makina-fakultesi/996/iml-335/ekkaynaklar?g405590