mrvetysuz tarafından yazılmış tüm yazılar

nihai ürün stoku

(Alm. (fertige Erzeugnisse Inventar, n; Fr. stock des produits finis, m; İng. finished goods inventory; finished products inventory) endst. Bir imalat sürecinin en son aşamasından geçerek nihai ürün veya yedek parça niteliği kazanmış ürün stokları; eşanlam: bitmiş ürün stoku. [1]

Üretilen ürün miktarının müşteri tarafından satın alınabilmesi için stokta yansıması. Gelir tablosunda, nihai ürün stoku şirket için bir varlık olarak kabul edilir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/finished-goods-inventory.html

net gelir

(Alm. Nettogewinn, m; Fr. revenue net, f; bénéfice net, m; İng. net income) endst. Vergi ve diğer harcamalar da dikkate alındığında tüm giderlerin toplam gelirden çıkartılması sonucu ortaya çıkan parasal değer. [1]

Bir hesap dönemindeki toplam gelir, aynı dönemde yapılan tüm masrafları ekarte eder. Gelir vergileri ve faiz düşülmezse, işletme kârı (ya da duruma göre “kayıp”) denir. Ayrıca kazanç, net kazanç veya net kâr da denilir. [2]

İşletmedeki net gelir (toplam kapsamlı gelir, net kazanç, net kâr, gayrı resmi olarak (bilançoda) nihai kar-zarar hanesi ) bir işletmenin gelirinden bir hesap dönemi için satılan malların maliyeti, giderleri ve vergilerinin çıkartılmış halidir. Dönemdeki tüm gider ve zararlar üzerindeki tüm gelir ve kazançların kalıntıları olarak hesaplanır ve aynı zamanda şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan özkaynaklardaki net artış olarak tanımlanır. Finansal tabloların sunumu bağlamında, IFRS Vakfı net geliri kâr ve zarar ile eşanlamlı olarak tanımlar.

Net gelir; kârdan farklı bir muhasebe kavramıdır, ancak net kâr ile aynıdır. Net gelir, bir şirketin faaliyet gelirini işletme dışı gelirlere ekleyerek ve daha sonra vergileri düşürerek de hesaplanabilir. [3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/net-income.html

[3]: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Net_income

 

kullanıcı arayüzü

(Alm. Anwendungschnittstelle, f; Benutzeroberfläche, f; Fr. interface d’usager, f; İng. user interface) 1. blşm. Kullanıcının bir program, sistem, ya da aygıt ile etkileşmesini sağlayan yazılım, donanım ya da her ikisi. 2. endst. Kullanıcının sistemin durumunda değişiklik yapmasına ve/veya kullanıcı girdisinin sistemin durumunda yol açtığı değişikliği kullanıcıya geri bildirilmesini sağlayan donanım ve/veya yazılım öğeleri içeren kullanıcı sistem ortak sınırı. [1]

Bir kullanıcının bir bilgisayar veya bir yazılımla etkileşim kurduğu bilgisayar uygulaması veya işletim sisteminin görsel kısmı. Komutların bilgisayara veya programa nasıl verildiğini ve bilgilerin ekranda nasıl gösterildiğini belirler. Üç temel kullanıcı arabirimi türü şunlardır:

 • Komut Dili: Kullanıcı makineyi ve programa özel talimatları veya kodları bilmelidir.
 • Menüler: Kullanıcı ekranda görüntülenen listelerdeki komutları seçer.
 • Grafik kullanıcı arabirimi (GUI): kullanıcı, ekranda görüntülenen simgeleri seçip tıklatarak komutlar verir. [2]

 

Kullanıcı arayüzü, veya kullanıcı arabirimi (İnsan-Makine Arayüzü) insanların bir makine, cihaz, bilgisayar programı ya da karmaşık aletlerle etkileşimini sağlayan yöntemlerin bileşkesine verilen addır.

Kullanıcı arabirimi aşağıdakilere olanak sağlar:

 • Girdi, kullanıcıların bir sistemin işleyişini değiştirmesi
 • Çıktı, sistemin kullanıcının işleyişini değiştirmesinin sonuçlarının üretilmesi [3]

İnsan-bilgisayar etkileşiminin endüstriyel tasarım alanındaki kullanıcı arabirimi (UI), insanlar ve makineler arasındaki etkileşimin ortaya çıktığı alanlardır. Bu etkileşimin amacı, makinenin operatöre ilişkin karar verme sürecine yardımcı olan bilgileri eşzamanlı olarak geri getirirken, makinenin insan tarafında etkin bir şekilde çalışmasını ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Bu geniş kullanıcı arabirim kavramına örnek olarak, bilgisayar işletim sistemlerinin, el aletlerinin, ağır makine operatörü kontrollerinin ve proses kontrollerinin etkileşimli yönleri bulunmaktadır. Kullanıcı arayüzleri oluştururken uygulanacak tasarım konuları, ergonomi ve psikoloji gibi disiplinlerle ilgilidir. Genellikle, kullanıcı arabirimi tasarımının amacı, bir makineyi istenilen sonucu üreten şekilde çalıştırmak için kolay (kendi açıklayıcı), verimli ve zevkli (kullanıcı dostu) bir kullanıcı arabirimi üretmektir. Bu, genellikle, operatörün insana istenen çıktıyı elde etmek için minimum girdi sağlamasının yanı sıra makinenin istenmeyen çıktıları en aza indirgediği anlamına gelir. Kişisel bilgisayarların artan kullanımı ve ağır makine ile ilgili toplumsal farkındalığın göreli olarak gerilemesi ile birlikte, kullanıcı arabirimi terimi genellikle grafik kullanıcı ara yüzü anlamına gelirken endüstriyel kontrol paneli ve makine kontrolü tasarım tartışmaları daha çok insan-makine arabirimlerini ifade eder. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/user-interface.html

[3]:https://tr.wikipedia.org/wiki/Kullan%C4%B1c%C4%B1_aray%C3%BCz%C3%BC

[4]:https://en.wikipedia.org/wiki/User_interface

hat dengeleme

(endst. montaj hattı dengeleme) 1. (Alm. Leitungssymmetrierung, f; Linienanpassung, f; Fr. équilibrage de lignes, m; İng. line balancing) elk. İki telli iletişim sistemlerinde, bozucu girişimlerden iki telin eşit etkilenmesini ve sonradan bunların farkını alarak girişimlerin giderilmesini sağlamak amacı ile tellerin toprağa kapasitelerinin eşitlenmesi. 2. (Alm. Bandabgliech, m; Fr. équilibrage de chaînes, m; İng. assembly line balancing; line balancing) endst. Bir montaj hattı boyunca işlemlerin, verimliliği en büyük kılacak, örneğin kayıp süreleri en aza indirecek şekilde, birbiri ardına sıralanmış iş istasyonlarına atanması problemi. [1]

Belirli bir zaman dilimi içerisinde imal edilecek olan gerekli materyallerin üretim oranını ayarlamayı içeren bir üretim stratejisi. Buna ek olarak, etkin hat dengelemesi, her hat segmentinin üretim kotasının mevcut üretim kapasitesini kullanarak zaman çerçevesinde karşılanabildiğinden emin olmasını gerektirir. [2]

Bir montajın gerçekleştirilebilmesi için gereken iş öğelerinin, ilgili süre, öncelik yapısı ve konum kısıtları ile bilinmesi durumunda, belirli bir çevrim süresini gerçekleştirebilmek için gerekli işgücü/iş öğesi dağılımının yapılması. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/line-balancing.html

[3]: http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/makina-fakultesi/953/iml-336/ekkaynaklar?g130020

gerçek değer

(Alm. Marktwert, n; Fr. valeur au cours du marché, f; prix courant du marché, m; İng. actual dollars; current market value; value to the market) endst. Taşınmazların kamulaştırılması durumunda taşınmaz iyesine kamuca ödenecek ödencenin belirlenmesinde ölçü olarak kullanılan ve taşınmazın, kamulaştırma anında pazardaki alım satım ederini temsil eden değeri. [1]

Menkul kıymet portföyünün en son piyasa fiyatlarına dayanan güncel değer. Ayrıca, bir tahvil alıcısının bu yatırım için ödemek istediği en büyük şey anlamına gelebilir. [2]

Bir varlığın rekabetçi açık artırma ortamında ticaret yapacağı fiyatı ifade eder. Piyasa değeri, açık piyasa değeri, gerçeğe uygun değer veya adil piyasa değeri ile birbirinin yerine kullanılabilir, ancak bu terimler farklı standartlarda farklı tanımlara sahiptir ve bazı durumlarda farklılık gösterebilir. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/current-market-value.html

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Market_value

deflasyon

(Alm. Deflation, f; Fr. déflation, f; İng. deflation) 1. endst. Belirli bir gözlem süresinde mal ve hizmet fiyatlarının genel düzeyindeki azalış, para darlığı. 2. tar. Ürün fiyatlarındaki artışın, gelir düzeyindeki artışların altında kalması ya da gelirin sabit kalması durumunda, ürün fiyatlarının düşmesi. [1]

Koşullardan kaynaklanan veya hükümet politikaları tarafından getirilen ekonomik döngüdeki durgunluk anlamına gelir. Deflasyon, enflasyonun tam tersidir ve özellikleri şunlardır:

 1. Düşen fiyatlar nedeniyle vatandaşların satın alma gücünün artması
 2. İstihdamın düşmesinden ötürü ücretlerin düşmesi veya ücretlerin artışının yavaşlaması
 3. Yüksek faiz oranları ve / veya kısıtlı para arzı nedeniyle kredi kullanırlılığının azalması
 4. Talep eksikliğinden dolayı ithalatta düşüş

Hükümetler, ödemeler dengesi (ödemeler bilançosu) pozisyonunu iyileştirmek ve / veya enflasyonun hızlanma oranı ile ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için deflasyona neden olurlar.

Deflasyon, vergilerin ve / veya faiz oranlarının artırılması ya da hükümet harcamalarının düşürülmesinden kaynaklanır. Deflasyonun etkileri enflasyonun etkilerinin tersi olmasına rağmen, belirli maliyetler (asgari ücret gibi) genellikle düşmemektedir. Ayrıca enflasyon daha yüksek çıktı ve istihdam düzeylerine yol açabilir veya açmayabilir, ancak önemli bir deflasyon her zaman daha düşük çıktı ve istihdam ile sonuçlanır. [2]

Deflasyon örneklerinden birine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/deflation.html

dağıtım kanalı

(Alm. Verteilungskanal, m; Fr. canal de distribution, m; circuit de distribution, m; İng. distribution channel) endst. Hammaddenin üreticiye, ara ürünün bir üreticiden bir diğer üreticiye ve bitmiş ürünün son kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan tüm ara birimler ve ulaştırma seçeneklerinden herhangi biri. [1]

Mallar ve hizmetler, satıcıdan tüketiciye doğrudur. Bu ürünlerin ödemeleri ise tüketiciden satıcıya doğrudur. Bir dağıtım kanalı, satıcıdan müşteriye yapılan doğrudan bir işlem kadar kısa olabilir veya toptancılar, distribütörler, acenteler ve perakendeciler gibi yol boyunca birbirine bağlı aracılar şeklinde olabilir. Her aracı bir fiyatlandırma noktasında ürünü alır ve son alıcıya ulaşıncaya dek bir sonraki yüksek fiyat noktasına çeker. Örneğin kahve; çiftçi, ihracatçı, ithalatçı, distribütör ve perakendeci içeren bir kanaldan geçmeden önce tüketiciye ulaşmaz. [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/distribution-channel.html

besleme hızı

(Alm. Förderrate, f; Fr. vitesse d’alimentation, f; İng. feed rate; feed ratio) 1. endst. Mekanik montaj hatlarında, birim zamanda montaj hattına düzenli aralıklarla yüklenen parça sayısı. 2. kim. Birim zamanda bir aygıta, bir tanka, ya da bir havuza  verilen akışın hacimsel veya kütlesel niceliği. [1]

Besleme hızı kesicinin beslendiği, yani iş parçasına karşı ilerletildiği hızdır. Tornalama ve delme için devir başına mesafe birimi cinsinden ifade edilir (genellikle devir başına inç [ipr] veya devir başına milimetre). Frezeleme için de ifade edilebilir, ancak frezeleme için zaman başına mesafe birimi cinsinden ifade edilir (genellikle dakika başına inç [ipm] veya milimetre / dakika).
Besleme hızı aşağıdakilere bağlıdır:

 • Alet türü (küçük bir matkap veya geniş bir matkap, yüksek hız veya karbür, kutu aleti veya girinti, ince formlu alet veya geniş formlu alet, bir kaydırma tırnağı veya bir taret boğaz tırnağı).
 • Yüzey işlemi
 • İş mili üzerinde mevcut güç (kesici veya iş parçasının durdurulmasını önlemek için).
 • Makinenin sağlamlığı ve takım düzeneği (titreşime veya tıkırtıya dayanma yeteneği).
 • İş parçasının (işlenecek parçanın) mukavemeti (yüksek besleme hızları ince duvar borularını çökertir)
 • Kesilen malzemenin özellikleri ve talaş akışı; malzeme türüne ve besleme hızına bağlıdır. İdeal çip şekli küçüktür ve ısıyı aletten uzak tutarak erken ayrılır ve çalışır.
 • Musluklar, kalıp başlıkları ve diş açma takımları için inç başına vida dişleri (TPI)

Belli bir kesme işlemi için hangi besleme hızını kullanacağınıza karar verirken, tek noktalı kesme aletleri için hesaplama oldukça basittir çünkü tüm kesme işi bir noktada yapılır (bir bakıma “bir diş” ile yapılır). Çok uçlu / çok oluklu kesici takımların bulunduğu bir freze tezgahı veya birleştirici ile arzu edilen besleme hızı, kesici dişlerin sayısına ve kesilecek diş başına istenen malzeme miktarına bağlı olur (çip yükü olarak ifade edilir). Kesme kenarlarının sayısı arttıkça, izin verilen besleme hızı artar: Bir kesici kenarın verimli çalışması için ovmaktan ziyade kesilecek yeterli malzemeyi çıkarması gerekir. Aynı zamanda işin adil paylaşımını da yapmalıdır. İğ devri ve besleme hızı oranı kesmenin ne kadar sert olduğunu ve şekillendirilen yapının doğasını kontrol eder. [2]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Speeds_and_feeds#Feed_rate

 

altı sigma kalitesi

(Alm. Sechs-Sigma Methode, f; Fr. qualité six sigma, f; İng. six sigma quality) endst. Bir üretim veya hizmet sisteminde, kusurlu ya da müşteri isteklerini karşılamayan çıktıların milyonda 3,4’ten az olduğunu bildiren, diğer bir deyişle kabul edilebilir ürün yüzdesinin 99.99966% olduğu bir kalite yönetim kavramı. [1]

Kontrol grafiğinin merkez çizgisinden ± altı sigma kadar iyi kontrol edilen süreçtir. Bu nedenle, hedef performans seviyesinde altı standart sapma içinde hiçbir kusur yoktur. Bu; yüzde 0.00034 kusuruna (milyonda 3.4 kusur) veya pratikte sıfır kusura çevirir. [2]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/six-sigma-quality.html