burakkoksal tarafından yazılmış tüm yazılar

hammadde

(Alm. Rohstoff, m; Fr. matière primaire, f; İng. raw material) endst. Bir ürünün üretiminde ana girdi olarak kullanılan, doğadan gelen işlenmemiş ya da yarı işlenmiş malzeme. [1]

Ham madde, endüstride bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur. Bu terim çoğu zaman doğadan elde edilen ve henüz işlenmemiş ya da çok az işlem görmüş maddeleri belirtmek için kullanılır. Demir cevheri, kereste, ham petrol hammaddeye örnek olabilecek materyallerdir. [2]

Gelecekte modifikasyon veya bitmiş ürün haline dönüştürülmesi için üretim sürecine bir girdi olarak kullanılan doğal, işlenmiş veya yarı işlenmiş halindeki temel madde. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:https://tr.wikipedia.org/wiki/Ham_madde

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/raw-material.html

güvenlik stoku

(Alm. Sicherheitsbestand, m; Fr. stock de sécurité, m; İng. safety stock) endst. Tedarik sürecindeki ya da üretimin önceki aşamalarındaki belirsizliklere karşı, hedeflenen servis düzeyini tutturmak üzere elde bulundurulan stok miktarı, emniyet stoku. [1]

Güvenlik stoku lojistik uzmanları tarafından, arz ve talep belirsizliklerinden dolayı stok kaybı riskini azaltmak için muhafaza edilen ekstra stok seviyesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir (hammadde veya ambalajdaki eksiklik). Yeterli güvenlik stok seviyeleri, işletme faaliyetlerinin planlarına göre ilerlemesine izin verir. Güvenlikli stok, talep, arz veya imalat verimi konusunda belirsizlik olduğunda tutulur; Stok kaybına karşı bir sigorta görevi görür. [2]

Stoklar, tahmini ve gerçek tüketim veya talep arasındaki uyumsuzluğa, beklenen ve gerçekleşen teslim süresi arasındaki beklenmedik acil durumlara karşı tampon stok olarak tutulur. Ayrıca yedek envanter olarak da adlandırılır. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_stock

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/safety-stock.html

değer biçme maliyeti

(Alm. Aufwandschätzung, f; Fr. coût d’évaluation; İng. appraisal cost) endst. Mevcut kalite durumunu belirleme ve ölçme maliyeti. [1]

Kalite kontrolünde, muayene (denetim) ve test faaliyetlerinde oluşan maliyet, tutarlı kalitenin sağlanmasını ve belirlenmiş kriterlere uygunluğu amaçlamıştır. [2]

(Gayrimenkul, çoğunlukla çoğul olarak) Ürünlerin / hizmetlerin gereksinimlere uygunluğunu değerlendirirken oluşan masraflar. Belirli kalitenin muhafaza edilip edilmediğini değerlendirmek için test, yürütme ve muayene ile ilgilidir. Toplam değerlendirme maliyetinin bazı örnek bileşen öğeleri şunlardır: ürün kalite denetimleri, süreç kontrol izleme, malların muayene ve testi ve test ekipmanlarının bakımı. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/appraisal-cost.html

[3]: https://en.wiktionary.org/wiki/appraisal_cost

defter değeri

(Alm. Buchwert, m; Fr. valeur comptable, f; İng. book value) 1. endst. İşletme varlıklarının muhasebe defterlerine göre hesaplanan değeri. 2. tar. İşletmelerde, eldeki varlıkların işletme defterindeki kayıtlı değerleri, aktif değer. [1]

Bir varlığın defter değeri, varlığın bir bilançoda tutulduğu ve bir varlığın maliyetinden birikmiş amortismanın eksi alınarak hesaplandığı değerdir. Defter değeri, bir şirketin net aktif değeridir ve toplam varlıklardan eksi maddi olmayan varlıklar (patentler, şerefiye) ve yükümlülükler olarak hesaplanır. Bir yatırımın başlangıç harcamaları için defter değeri net veya ticaret masrafları, satış vergileri, hizmet masrafları ve benzeri giderlerin brütü olabilir. [2]

Muhasebede, defter değeri, bir varlığın bilanço hesap bakiyesine göre değeridir. Varlıklar için, değer, varlığa yapılan herhangi bir amortisman, itfa veya değer düşüklüğü olmadığı sürece varlığın orijinal maliyetine bağlıdır. Geleneksel olarak, bir şirketin defter değeri, toplam varlıkları eksi maddi olmayan varlık ve yükümlülüklerdir. Ancak, pratikte, hesaplama kaynağına bağlı olarak, defter değeri şerefiye, maddi olmayan varlıklar veya her ikisini birden de içerebilir. Bir şirketin entellektüel sermayesinin bir parçası olan işgücünde bulunan değer her zaman göz ardı edilir. Maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye açıkça hariç tutulduğunda, metrik genellikle “maddi (somut) defter değeri” olarak belirtilir. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: http://www.investopedia.com/terms/b/bookvalue.asp

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Book_value

beş S ilkesi

(Alm. 5S-Prinzip, n; Fr. principes de 5S, pl; İng. 5S principles) endst. Sınıflandırma, düzen, temizlik, standartlaştırma ve disiplin anlamlarına gelen ve bu şekilde sıralanan, asıl dili Japonca’da “s” sesiyle başlayan (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) beş sözcükten oluşan bir yalın üretim sistemi aracı. [1]

5S, organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyileme amacı güder. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar. [2]

5S, Japonya’da doğmuş bir yönetim sistematiğidir. Japonca baş harfleri S ile başlayan 5 kelimenin iş yerlerinde düzeninin sağlanmasının, gereksiz malzeme stoğunun engellenmesinin, çalışan verimliliğinin arttırılmasının, düzgün ve kolay ulaşılır arşivleme yapılmasının, malzeme ve iş gücü israfının azaltılmasının sağlanması amacıyla bir araya getirilip uygulanması ile oluşturulan bir sistematiktir. 5S’in uygulama aşamaları kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Ayıklama (Seiri): Sistematiğin ilk aşaması olan ayıklama; artık ihtiyaç duyulmayan malzeme ve ekipmanlardan çalışma sahasının arındırılmasını sağlayan çalışmaları ifade etmektedir.

2. Düzenleme (Seiton): Düzenleme, çalışma ortamında sürekli ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların, kısa sürede ve kolaylıkla bulunması ve kullanılması için yapılan tertip aşamasıdır.

3. Temizleme (Seiso): Temizleme, her zaman temiz ve bakımlı çalışma ortamı sağlamak, malzeme ve ekipmanların temiz tutulması ve korunması amacıyla yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

4. Standartlaştırma/Süreklilik (Seiketsu): Süreklilik; ilk üç adımda uygulananların bir kurum kültürü haline gelmesinin ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Elde edilen başarılı sonuçları sürekli kılmak için, standartların kontrol edilmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi doğrultusunda yürütülen çalışmaları ifade etmektedir.

5. Disiplin (Shitsuke): Disiplin; 4 adımı birbirine bağlayan, süreçlerin tamamını kapsayan çalışmalar bütünüdür. Tüm iş süreçlerinde devamlılığın sağlanmasının yanı sıra; çalışanların eğitimi, kurum bağlılığının oluşturulması, iyileştirmelerin duyurulması, kampanyalar yapılması ve çalışma gruplarının ödüllendirmesi gibi adımları da kapsamaktadır. [3]

[1]: http://tuba.gov.tr/

[2]: https://tr.wikipedia.org/wiki/5S

[3]: http://mmf.cu.edu.tr/tr/Dergi/(28_2_2013)/5.pdf

bekleyen sipariş

(Alm. Lieferrückstand, m; Fr. carnet de commandes, m; İng. backlogged demand; backorder) endst. Müşteriden gelen ve zamanında karşılanamayıp gelecek dönemlerde karşılanmak üzere ertelenen sipariş. [1]

İstenildiği anda sunulamayan ve müşterinin bir süre beklemeye hazır olduğu bir müşteri siparişi. Geri sipariş edilen ürünlerin yüzdesi ve geri sipariş gün sayısı, bir şirketin müşteri hizmet kalitesinin ve stok yönetiminin etkinliğinin önemli ölçütleridir. [2]

[1]:http://tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/backorder.html