Handan acar tarafından yazılmış tüm yazılar

sipariş toplama

(Alm. Kommissionierung, f; Fr. préparation de commande, f; İng. order picking; order selection) endst. Bir siparişi hazırlamak için gerekli ürünleri stoktan seçme süreci, sipariş hazırlama. [1]

Bir siparişi yerine getirmek için öğeleri envanterden çekme. [2]

Sipariş toplama veya sipariş hazırlama işlemi, lojistik deponun işlemlerinden biridir. Müşteri siparişlerini karşılamak için sevkiyattan önce belirli miktarda parçaların alınması ve toplanması işlemi. Temel bir depolama sürecidir ve tedarik zincirinin üretkenliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. [3]

[1]: http://www.tuba.gov.tr/

[2]: http://www.businessdictionary.com/definition/order-picking.html

[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Order_picking

son giren ilk çıkar

(Alm. LIFO-Methode, f; Fr. dernier entré; premier sorti; İng. last in first out; LIFO) endst. Kuyruk teorisinde ve bilgisayar biliminde, bir kuyruğa en son dahil olan elemanın ilk olarak kuyruk sisteminden ayrılmasını sağlayan kuyruk disiplini ya da bellek modeli. [1]

En son satın alınan malların (en sonuncusu) ilk önce satıldığı veya kullanıldığı varsayımına dayanan envanter değerlendirme metodu. [2]

“LIFO”, son giren ilk çıkışı, en son üretilen kalemlerin satılması. [3]

Son giren ilk çıkar (LIFO), en son üretilen veya edinilen varlıkların ilk önce kullanıldığı, satıldığı veya elden çıkarıldığını varsayan bir varlık yönetimi ve değerleme yöntemidir; LIFO, bir işletmenin önce en yeni envanterini sattığını, kullandığını veya elden çıkardığını varsayar. Bir varlık, edinilenin altında satılırsa aradaki fark, bir sermaye kaybı olarak kabul edilir. Bir varlık, elde edilenden daha fazla bir miktarda satılırsa, bu fark bir sermaye kazancı olarak kabul edilir. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/last-in-first-out-LIFO.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/FIFO_and_LIFO_accounting

[4]:http://www.investopedia.com/terms/l/lifo.asp

sanayileşme

(Alm. Industrialisierung, f; Fr. industrialisation, f; İng. industrialization) endst. Bir bölgede ya da ülkede sanayi etkinliklerini ön plana çıkarmak için yapılan sosyal, ekonomik ve mühendisliğe ilişkin çalışmaların tümü. [1]

Fabrika üretimine, işbölümüne, belirli coğrafi bölgelerdeki endüstrilerin ve nüfusun yoğunlaşmasına ve kentleşmeye dayanan sürekli ekonomik kalkınma. [2]

Sanayileşme, bir ekonominin imalat amacıyla geniş çapta yeniden organizasyonunu içeren,belirli bir insan topluluğunu var olan tarım toplumundan endüstriyel bir topluluk haline getiren sosyal ve ekonomik değişim dönemidir. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/industrialization.html

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Industrialisation

satış

(Alm. Vertrieb, m; Fr. ventes, pl; İng. sales) endst. Bir mal veya hizmetin belirli bir para veya eşdeğeri karşılığı değişimi. [1]

Satış, üretilen veya var olan ürünün ya da hizmetin bir bedel karşılığında kişilere devredilmesidir,belirli bir zaman aralığında satılan mal veya hizmetlerin miktarı ile ilgili faaliyettir. [2]

Ürün veya hizmet satışının faaliyeti veya işi. [3]

Satış en basit şekliyle “ mal ve hizmetlerin değiş tokuşu” dur. Daha geniş bir ifade ile satış; insanları etkilemek, satın almayı öğretmek, satın alması için ikna etmek, ihtiyacı en iyi karşılayan malı veya hizmeti tavsiye etmek, satış yapmak amacıyla müşteriyle karşılıklı konuşmak, onun düşüncesini öğrenmek, onu düşündürmek ve satın almak için harekete geçirmek yoluyla satışçının kendi görüşlerini anlatması ustalığı olarak tanımlanabilir. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Sales

[3]:http://www.businessdictionary.com/definition/sales.html

[4]:http://akhisarmyo.cbu.edu.tr/db_images/file/satis-yonetimi-1289TR.pdf

ayrıt çizgesi

(Alm. Kantengraph, m; Linie-Graph, m; Fr. graphe de ligne, m; İng. edge graph; line graph) endst. Bir G çizgesi verildiğinde, L(G) simgesi ile gösterilen, L(G)’nin düğümleri G’nin ayrıtlarını gösterdiği, ancak ve ancak G’deki ilgili ayrıtlar bir düğüm paylaştıklarında L(G)’nin de bu iki düğümünün arasında bir ayrıta sahip olduğu çizge. [1]

Grafik teorisinin matematik disiplininde, yönlendirilmemiş bir G grafiğinin çizgi grafiği, G kenarları arasındaki bitişiklikleri temsil eden başka bir grafik L (G) ‘dir.

Örnek: Aşağıdaki şekillerde grafik (sol, mavi köşeli) ve çizgi grafiği (sağ, yeşil noktalar) gösterilmektedir. Çizgi grafiğinin her bir köşesi, orijinal grafiğin ilgili kenarının uç noktaları çifti ile etiketlendirilerek gösterilir. Örneğin, sağdaki yeşil köşe 1.3, mavi köşe noktaları 1 ve 3 arasındaki soldaki kenara karşılık gelir. Yeşil köşe 1,3, diğer üç yeşil köşeye bitişiktir: 1,4 ve 1,2( bitiş noktasını 1 mavi grafiğinde paylaşan kenarlara) ve 4,3 (mavi grafiğe uç nokta 3’ü paylaşan bir kenara karşılık gelir). [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Line_graph

azalan bakiyeler amortismanı

(Alm. degressive Abschreibung; Fr. amortissement des soldes dégressifs, m; İng. declining balance depreciation; reducing balance depreciation) endst. Sabit bir amortisman oranının, varlığın defter değerine uygulanması. [1]

Bir sermaye varlığının, defter değerinin (alış fiyatı – birikmiş amortisman) sabit bir yüzde oranı ile indirildiği amortisman hesaplama yöntemi. Bu yöntem, bir varlığın faydalı ömrünün ilk yıllarında daha büyük amortisman tutarları ve daha sonraki yıllarda kademeli olarak daha düşük tutarlar ile sonuçlanır ve bir varlığın kullanım ömrü genel olarak aynı kaldığı durumlarda kullanılır. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://www.businessdictionary.com/definition/declining-balance-depreciation.html

arttıran yol

(Alm. augmentierender Pfad; Fr. chemin augmentant, m; İng. augmenting path) endst. 1. Bir çizgede bir bağımsız ayrıt kümesine göre her iki uç düğümü de doymamış olan ve üzerindeki ayrıtlardan bağımsız ayrıt kümesinde olmayanlar ile bağımsız ayrıt kümesinde olanlar yer değiştirdiği takdirde varolan kümedeki ayrıt sayısını bir arttıran almaşık yol. 2. Bir kapasite artığı ağda, kaynak noktasından yutak noktasına giden ve üzerinden ek bir akış gönderilmesi sonucu varolan akışın miktarını arttıran yol. [1]

Artan yol, artık şebekedeki bir yoldur (u1 = s, uk = t ve cf (ui, ui + 1)> 0) şeklinde gösterilebilir.Eğer ve sadece artık şebekede (Gf) arttıran yol yok ise şebeke maksimum akışdadır. [2]

Ford–Fulkerson algorithm (FFA), algoritmasına göre; kaynaktaki başlangıç düğümünden son düğüme kadar giden ve tüm kenarlarında kullanılabilir kapasiteye sahip bir yol olduğu sürece, yolların birinden akış gönderilir. Sonra başka bir yol bulunabilir vb. ve mevcut kapasiteye sahip bir yol arttıran yol olarak tanımlanır. [3]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_network

[3]:https://en.wikipedia.org/wiki/Ford%E2%80%93Fulkerson_algorithm

artan bozulma oranı

(Alm. steigende Ausfallsrate; Fr. taux de défaillance croissante, m; İng. IFR; increasing failure rate) endst. Mühendislik ürünlerinin ya da bileşenlerinin genelde yaşlılık döneminde, zamanla giderek artan arızalanma oranı. [1]

Bozulma oranı fonksiyonu, x zamanına kadar yaşadığı bilinen parçanın bundan sonraki [x , x + m] zaman aralığında bozulma olasılığının oranını ifade eder. Belirli bir zamandan sonra ele alınan insan ömrü başka bir deyişle bir tür yaşlanma ya da tükenmenin var olduğu kitlelerdeki bireylere ait yaşam sürelerinin dağılımının da artan bozulma oranına örnek olarak gösterilebilinir. [2]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/202/mustafa_cagatay_korkmaz_tez.pdf?sequence=1

aralık kestirici

(Alm. Intervallschätzer, m; Fr. estimateur d’intervalle, m; İng. interval estimator) endst. Örnek veri kümesi yardımıyla bir anakitleye ait bilinmeyen istatistiksel bir parametrenin alabileceği değerleri bir aralık içinde belirleyen fonksiyon. [1]

İstatistikte aralık tahmini(kestirici), bilinmeyen bir popülasyon parametresinin makul değer aralıklarını hesaplamak için örnek verilerin kullanılmasıdır; bu tek bir değer veren nokta tahmininden farklıdır. [2]

İstatistik ana bilim dalında, aralık tahmini örneklem verisi kullanarak bir değeri bilinmeyen anakütle parametresi için mümkün bulunan (veya doğru olma olasılığı yüksek) değerleri bir aralık halinde hesaplama işlemidir. Tahmin aralığı için kestirim aralığı terimi de kullanılmaktadır.Böylece aralık tahmini özellikle çıkarımsal istatistik ve bu konular içinde tahmin etmeve parametrik istatistik alanlarında önemli bir yer almaktadır. [3]

Örneğin büyük bir parti maldan rassal çekilmiş parçaların %10’unun  kusurlu olduğu tahmini yapılmış olsun. Aralık tahmininde gerçek kusurlu oranının %5 ile %15 ya da %8 ile %12 gibi iki değer arasında olmasından ne kadar emin olabiliriz sorusuna cevap aranır.Aralık tahmini bilinmeyen parametreye ilişkin belirsizliği açık olarak yansıtır. [4]

[1]:http://www.tuba.gov.tr/

[2]:https://en.wikipedia.org/wiki/Interval_estimation

[3]:https://tr.wikipedia.org/wiki/Aral%C4%B1k_tahmini

[4]:http://www.yildiz.edu.tr/~tastan/teaching/araliktahmini_slides.pdf